Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:134 (2016-2017)
Innlevert: 27.10.2016
Sendt: 27.10.2016
Besvart: 03.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Stemmer påstandene, og kan statsråden garanterte at dobbeltsporet frem til Hamar i 2024 ikke vil forsinkes av mangel på planleggingsmidler?

Begrunnelse

Den siste uken har det kommet frem gjennom ulike medier at Jernbaneverket i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 får for lite penger til å kunne gjennomføre planleggingen av Inter City triangelet. Det er reist tvil om hvorvidt regjeringens forslag til planleggingsmidler er tilstrekkelig til at det planlagte dobbeltsporet til Hamar kan bli ferdig til 2024 slik som forutsatt i NTP.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen har et høyt ambisjonsnivå for jernbanen. Etter regjeringsskiftet i 2013 har bevilgningen til vedlikehold og fornying av jernbanen økt betydelig, slik at forfallet nå reduseres etter lang tid med økende forfall. Dette har også gitt resultater, blant annet gjennom bedret driftsstabilitet. Denne regjeringen har også økt bevilgningen til planlegging av InterCity. I 2017 foreslår vi at det bevilges 1 349 mill. kr til dette, noe som er svært mye høyere enn 2012-budsjettet da nivået var rundt 46 mill. kr.
Det skjer derfor mye positivt på jernbanen for tiden, deriblant på Dovrebanen. I 2015 åpnet parsellen Langset-Kleverud, og i 2017 er det høyt prioritert planlegging av parsellene Kleverud-Sørli og Venjar-Eidsvoll-Langset på Dovrebanen slik at bygging av disse to parsellene kan starte i 2018 som planlagt.
Av budsjettproposisjonen fremgår det at planleggingen av InterCity-porteføljen samlet sett er mer omfattende enn det som er lagt til grunn i prioriteringen av planrammene i inneværende Nasjonal transportplan 2014-2023. Vi må sikre nye planleggingsmidler også i kommende år, samtidig som vi sikrer at pengene brukes mest mulig effektivt. Dette er et arbeid vi må gjøre sammen med Jernbaneverket. Vi vil komme tilbake til endelig fordeling av planmidler når Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2017.