Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:135 (2016-2017)
Innlevert: 27.10.2016
Sendt: 27.10.2016
Besvart: 01.11.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Fredric Holen Bjørdal (A)

Spørsmål

Fredric Holen Bjørdal (A): Høgsterett avsa 23. juni 2016 dom mot Ålesund kommune i sak HR-2016-01366-A. Fleirtalet i Høgsterett konkluderte med at dei som i dag har hatt oppdragskontraktar som familieavlastar og støttekontaktar er å sjå på som arbeidstakarar. Dommen får konsekvensar for organiseringa av tenestetilbodet i kommunane.
Aksepterer regjeringa den avklarte rettstilstanden, eller vil regjeringa no gjere endringar i regelverket?

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Høyesterett har i de senere år avsagt flere dommer som gjelder spørsmålet om ulike tjenesteytere i kommunene er å anse som arbeidstakere eller ikke. Resultatet av Høyesteretts dommer er at enkelte tjenesteytere i kommunene som tidligere var engasjert som selvstendig oppdragstakere, nå normalt må anses for å være arbeidstakere. Konsekvensen av at man er arbeidstaker er at den arbeidsrettslige lovgivningen gjelder, for eksempel regler om arbeidstid, ferie og stillingsvern. Jeg har fått flere signaler om at denne rettstilstanden byr på utfordringer for kommunene mht. å organisere et forsvarlig og godt tjenestetilbud for sine brukere.
Jeg mener at det er grunn til å se nærmere på dette. På den ene siden er det viktig at kommunene har et rammeverk som sørger for at de kan levere et forsvarlig og godt tjenestetilbud til sine brukere. Samtidig må det tas høyde for vernebehovene for dem som utfører arbeidet. Norge er også bundet av blant annet arbeidstidsdirektivet. Det vil således være nødvendig å utrede flere spørsmål før regelendringer kan foreslås. Jeg vil derfor, i samråd med andre berørte departementer, sette i gang et arbeid hvor det vurderes ulike løsninger, og hvor målsettingen er å få en balansert løsning som ivaretar kommunenes behov for å organisere et forsvarlig og godt tjenestetilbud for sine brukere, og samtidig verner dem som utfører arbeidet på en god måte.
Partene i arbeidslivet vil også bli trukket inn i arbeidet.