Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:137 (2016-2017)
Innlevert: 27.10.2016
Sendt: 27.10.2016
Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren
Besvart: 01.11.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Etter den såkalte "avlasterdommen" er det mange som med rette er bekymret. Pårørende og brukerorganisasjoner som f.eks. Autismeforeningen slår alarm om at det skjer dramatiske negative endringer for de som trenger slike tilbud i kommunene. Konsekvensene ser dessverre ut til å være at mange mister helt nødvendig avlastningstilbud m.m.
Hvordan kan statsråden sørge for at kommunene sikrer avlaster og støttekontakter gode arbeidsvilkår, samtidig som at avlastningstilbudet styrkes og ikke svekkes?

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Kommunal- og moderniseringsministeren og jeg har avklart at det er mest naturlig at jeg besvarer spørsmålet.
Høyesterett har i de senere år avsagt flere dommer som gjelder spørsmålet om ulike tjenesteytere i kommunene er å anse som arbeidstakere eller ikke. Resultatet av Høyesteretts dommer er at enkelte tjenesteytere i kommunene som tidligere var engasjert som selvstendig oppdragstakere, nå normalt må anses for å være arbeidstakere. Konsekvensen av at man er arbeidstaker er at den arbeidsrettslige lovgivningen gjelder, for eksempel regler om arbeidstid, ferie og stillingsvern. Jeg har fått flere signaler om at denne rettstilstanden byr på utfordringer for kommunene mht. å organisere et forsvarlig og godt tjenestetilbud for sine brukere.
Som jeg også har svart representanten Bjørdal, mener jeg at det er grunn til å se nærmere på dette. På den ene siden er det viktig at kommunene har et rammeverk som sørger for at de kan levere et forsvarlig og godt tjenestetilbud til sine brukere. Samtidig må det tas høyde for vernebehovene for dem som utfører arbeidet. Norge er også bundet av blant annet arbeidstidsdirektivet. Det vil således være nødvendig å utrede flere spørsmål før regelendringer kan foreslås. Jeg vil derfor, i samråd med andre berørte departementer, sette i gang et arbeid hvor det vurderes ulike løsninger, og hvor målsettingen er å få en balansert løsning som ivaretar kommunenes behov for å organisere et forsvarlig og godt tjenestetilbud for sine brukere, og samtidig verner dem som utfører arbeidet på en god måte.
Partene i arbeidslivet vil også bli trukket inn i arbeidet.