Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:145 (2016-2017)
Innlevert: 27.10.2016
Sendt: 28.10.2016
Besvart: 07.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): I St. Prop. 1 S (2016-2017) omtales gjennomførte takstendringer i Bømlopakken på bakgrunn av inntektssvikt. Det er forutsatt i Stortingets behandling av saken at tiltak og prosjekt i pakken skal tilpasses den økonomiske rammen og vilkårene i St. Prop. 78 (2008-2009) og Innst. S. nr. 343 (2008-2009).
Hvorfor er nye takster gjort gjeldende fra 9. mai 2016 uten hjemmel i vedtak i Stortinget?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I St.prp. nr. 78 (2008-2009) Om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak i Bømlo kommune i Hordaland, ble det lagt til grunn parallellinnkreving og det ble i proposisjonen forutsatt en gjennomsnittstakst pr kjøretøy på kr 52 i 2009-priser. Det ble samtidig presentert foreløpige beregninger av takstene fordelt på takstgrupper. Gjennom behandlingen av St.prp. nr. 78 (2008-2009)/Innst. S. nr. 343 (2008-2009, ga Stortinget samtykke til innkreving av bompenger til delvis bompengefinansiering av Bømlopakken etter vilkårene gitt i proposisjon.
I takstvedtaket la Statens vegvesen Vegdirektoratet vekt på at takstene som ble fastsatt pr takstgruppe, skulle gi gjennomsnittstakst som forutsatt i St.prp. nr. 78 (2008-2009). For å sikre gjennomsnittstaksten ble det lagt opp til en evaluering av takstene etter ett års drift, slik at en tidlig i bompengeperioden kunne justere bompengetakstene for å oppnå den gjennomsnittstaksten som er lagt til grunn i St.prp. nr. 78 (2008-2009). De justerte bompengetakstene har vært til behandling hos berørte kommuner og fylkeskommune.
Etter SDs oppfatning er takstene som ble gjort gjeldende fra 9. mai 2016 i tråd med Stortingets behandling. På bakgrunn av at det har vært ulik bruk av gjennomsnittstakst og grunntakst i behandling av bompengesaker fant SD det nødvendig å orientere Stortinget om hva som ble de endelige takstene Bømlopakken i Prop 1 S (2016-2017).