Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:148 (2016-2017)
Innlevert: 28.10.2016
Sendt: 28.10.2016
Besvart: 03.11.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Når et fiskefartøy velger å ta inn en lærling i faget "Fiske og fangst", så utløser det en ekstra lærlingkvote, verdi ca. kr.30 000.Dersom fiskefartøyet velger å ta inn en lærekandidat i faget kan ikke en slik kvote innvilges i henhold til fiskeriforskriften.
Vil statsråden sikre at lærlinger og lærekandidater, som er likestilte veier til fullført utdanning, i faget "Fiske og fangst" utløser samme rett til ekstra fiskekvote?

Begrunnelse

Denne problemstillingen rammer blant annet kystfisket i Østfold, der næringen sliter med rekrutteringen. Fiskernes gjennomsnittsalder er forholdsvis høy, de vil gjerne ha flere unge inn i næringen, men det er utfordrende å få de inn.
Kalnes vgs har sammen med andre aktører, både innenfor Østfold fylkeskommune og andre, over tid arbeidet for å få på plass et rekruttering- og kompetansetilbud til både ungdom, voksne med interesse for næringen og etablerte fiskere.
I et utdanningsløp for fiskeri er praksisplasser og lærlingekontrakter helt sentralt. 1. jan. 2015 ble det etablert en ordning der lærlinger utløser en ekstra lærlingekvote til båten de er på. I pengeverdi representerer dette gjennomsnittlig ca. 30 000.- kr.
I henhold til fiskeriforskriften er det kun lærlinger i faget «Fiske og fangst» som kvalifiserer til lærlingekvote, og at ekstrakvoten kun er knyttet opp til ordinære lærlingekontrakter og omfatter således ikke lærekandidater i faget.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Formålet med undervisningskvoter (skole- og lærlingkvoter) er å styrke den fiskerifaglige undervisningen, og å legge til rette for rekruttering til fiskerinæringen. For elever i videregående skole har mangel på lærlingplasser vært et problem når elevene skal ut i praksis om bord på fiskefartøy. Regjeringen ønsket derfor å se på om en ordning med en øremerket lærlingkvote kunne gjøre det mer attraktivt å ta lærling om bord i fiskefartøy.
Ordningen med lærlingkvoter ble innført 1. januar 2015. Ordningen har vist seg å være populær, og for tiden er det om lag 75 søknader om slik kvote.
I etterkant av forskriftsendringen er departementet blitt gjort oppmerksom på situasjonen for lærekandidatene. Det har ikke vært tilsiktet at disse skulle falle utenfor ordningen med lærlingkvote. Etter mitt syn er det positivt at vi ivaretar også de som ønsker et mer praktisk utdanningsløp og som ikke følger den samme ordningen som alle andre. På den måten sikrer vi også at det blir en likhet for målsetningen med forskriften; å utdanne fiskere som bidrar til å rekruttere unge til fiskerinæringen.
Vi er i prosess med å innhente informasjon fra fylkeskommunene og legger opp til at lærekandidatene skal kunne bli likestilt med lærlingene så snart som råd er.