Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:151 (2016-2017)
Innlevert: 28.10.2016
Sendt: 28.10.2016
Besvart: 07.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hvorfor varsler helseministeren i sitt svar at Helse Sør-Øst RHF vil vurdere fortsatt løpende avtale i det nye anbudet på Borgestadklinikkens portefølje?

Begrunnelse

I Helseministerens svar på mitt skriftlige spørsmål, gis det motstridende signaler. På den ene siden sies det at kommende anbud på Borgestadklinikkens portefølje skal samordnes med anbudskriteriene for øvrig i landet, men på den annen side sies det samtidig at det skal vurderes løpende avtale som resultat av anbudet - hvilket ingen av de andre regionene har.
Kommende anbud for Borgestadklinikkens portefølje er varslet utlyst i januar 2017, med ferdigstillelse 1.7.17. I den forbindelse har jeg stilt følgende skriftlige spørsmål til helseministeren:

«Hva betyr god tid før avtalen mellom Borgestadklinikken og Helse Sør-Øst går ut og nytt anbud skal være gjennomført for statsråden, og hva vil statsråden gjøre for å påse at anbudet som lyses ut har tilsvarende og likeverdige rammer som det de har ved de andre helseforetakene hva gjelder anbudenes lengde og beleggeskrav?» -Jf. Dokument nr. 15:1661 (2015-2016).

I svaret står:

«Helse Sør-Øst RHF vil da blant annet ta stilling til beleggskravet, og som et ledd i beslutningsprosessen innhente opplysninger og erfaringer fra de andre regionale helseforetakene».

Det ser slik ut til at Helse Sør-Øst RHF vurderer å senke beleggskravet til 90 % slik de andre regionene har, og muligens også samkjøre mer på tvers av regionene. Dette er gledelig, og i tråd med alle politiske signaler om at man skal ha likeverdige tjenester til befolkningen, og forutsigbare avtaleforhold for private tilbydere.
Overraskende nok står det samtidig i svaret følgende formulering: «Helse Sør-Øst RHF har innenfor tverrfaglig spesialisert behandling valgt å inngå løpende (dvs. ikke tidsbegrensede) avtaler, det er derfor naturlig at Helse Sør-Øst RHF også vurderer en slik løsning i forbindelse med inngåelse av nye avtaler innen dette fagområdet». Jeg undrer meg over hva dette skal bety.
I helseregion Sør-Øst har alle de 21 private avtalepartene i TSB hatt løpende rammeavtale + årlige ytelsesforhandlinger. Borgestadklinikken sa opp sin avtale i 2016, og har nå to års oppsigelse (til 1.4.18). I de andre helseregionene har TSB-feltet vært på anbudsrunder, dog med ulike anbudslengder, f.eks. i Vest har de 6+2 år, i Midt 4+2+2 år. Til sammen vil det si 8 år for dem begge, og 8 år er tilstrekkelig lengde for å ha forutsigbarhet i avtaleforholdet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er som kjent Helse Sør-Øst RHF som gjennom sitt ansvar for å sørge for spesialisthelsetjenester til befolkningen i sin region vurderer bruk av private tjenesteleverandører, og som har ansvar for å gjennomføre eventuelle anskaffelser knyttet til slike tjenestekjøp. Helse Sør-Øst RHF tar så langt sikte på å gå ut med et første varsel om at det skal gjennomføres en anskaffelse i november, mens selve utlysningen vil skje i januar/februar 2017 med inngåelse av ny(e) avtale(r) sommeren 2017.
Helse Sør-Øst RHF vil først ved den endelige utlysningen ta stilling til spørsmål om avtalelengde og beleggskrav. De tar derfor sikte på å gjøre en vurdering av de erfaringene som er gjort med løpende avtaler versus tidsbegrensede avtaler forut for utlysningen.
Helse Sør-Øst RHF valgte i forrige anskaffelsesrunde å inngå løpende avtaler med ideelle leverandører innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengige, bl.a. etter betydelig engasjement fra Borgestadklinikken. Helse Sør-Øst RHFs erfaringer så langt, er at de øvrige avtaleparter i hovedsak oppfattes å være fornøyd med denne avtaleformen. Det gir forutsigbarhet for driften, og det anses som ressursbesparende å ikke jevnlig måtte gjennomføre krevende anbudsrunder. Løpende avtaler legger videre forholdene bedre til rette for samarbeid både mellom leverandørene, og mellom leverandørene og helseforetakene enn tidsbegrensede avtaler. Det er for øvrig betydelige justeringsmuligheter også i dagens løpende avtaler. I forbindelse med inngåelse av de årlige ytelsesavtalene, kan det gjøres endringer både i leveransens omfang og innretning.