Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:154 (2016-2017)
Innlevert: 28.10.2016
Sendt: 31.10.2016
Besvart: 07.11.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hva vil det koste å oppjustere inntektsgrensen i bostøtten tilsvarende økningen i uføretrygden som følge av uførereformen 2015, hva vil det koste å utvide det kompenserende tiltaket for uføre med bostøtte til å gjelde alle uføre og hva vil det koste å utvide det kompenserende tiltaket for uføre med bostøtte til å gjelde unge uføre?

Begrunnelse

Som følge av uførereformen fikk uføretrygdede en økning i brutto inntekt som oversteg inntektsgrensen for bostøtte, men netto utbetaling er omtrent som før. Ettersom bostøtten beregnes ut fra brutto inntekt, fører dette til at mange uføre mister bostøtten til tross for at utbetalt lønn er den samme som tidligere og boligprisene stiger. Dette var en utilsiktet virkning av uførereformen, og det ble derfor innført en skjermingsordning for uføre som hadde mottatt bostøtte før 2016. Det ble samtidig varslet at regjeringen skulle komme tilbake med en permanent løsning.
Problemet er nå at en permanent løsning ikke er på plass, og regjeringen foreslår derfor i budsjettet å videreføre den eksisterende skjermingsordningen. Men denne gjelder kun for uføre som mottok bostøtte i desember 2014. Mangelen på en permanent ordning rammer særlig unge uføre som skal etablere seg i eget hjem og ikke har mottatt bostøtte tidligere fordi de har bodd hos foreldrene. På grunn av uførereformen har de nå for høy bruttoinntekt til å motta bostøtte.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Dagens kompensasjonsordning omfatter uføre og unge uføre som mottok bostøtte før uførereformen trådte i kraft 1.1.2015. Altså uføre som mottok bostøtte i desember 2014.
Du spør om hva det vil koste å oppjustere inntektsgrensen i bostøtten tilsvarende økningen i uføretrygden som følge av uførereformen 2015. Jeg tolker dette som at du spør om effektene av at kompensasjonsordningen bortfaller fra og med 1.1.2017, men at satsene for beregning av bostøtte samtidig oppjusteres, slik at uføre mottakere som i dag er omfattet av kompensasjonsordningen får om lag uendret bostøtte.
Jeg har tatt utgangspunkt i en oppjustering av satsene som i gjennomsnitt vil medføre at uføre som var omfattet av kompensasjonsordningen får uendret bostøtte. En slik oppjustering av satsene vil derfor innebære at noen uføre som var omfattet av kompensasjonsordningen kommer noe bedre ut, og andre tilsvarende noe verre ut, enn om de fortsatt fikk dagens kompensasjon. Dette skyldes at økningen i uføretrygd som uførereformen innebar, varierte fra husstand til husstand.
En slik oppjustering av satsene vil føre til at uføre bostøttemottakere som i dag ikke er omfattet av kompensasjonsordningen, får økt bostøtte. Det vil også føre til at bostøttemottakere som ikke er uføre, også får økt bostøtte. Samtidig vil en oppjustering av satsene føre til at flere husstander som i dag har for høy inntekt til å ha rett til bostøtte, omfattes av ordningen.
I følge beregninger fra Husbanken, vil en slik oppjustering av satsene i bostøtten føre til at utbetalt bostøtte til dagens mottakere øker med anslagsvis 600 mill. kroner. På usikkert grunnlag anslås det at oppjusteringen i tillegg vil føre til at nærmere 25 000 nye husstander vil få bostøtte. Av disse er 6 000 uføre. Dette vil gi en merkostnad på anslagsvis 450 mill. kroner.
Den totale merkostnaden av oppjusteringen kan derfor anslås til 1 050 mill. kroner sammenliknet med dagens kompensasjonsordning.
Jeg må understreke at dette er anslag, og at tallene derfor er beheftet med betydelig usikkerhet. En medvirkende årsak til dette er omlegging til nytt, oppdatert inntektsgrunnlag for beregning av bostøtte fra 1. januar 2017. Anslagene jeg gir her er basert på det nåværende inntektsgrunnlaget. Det er knyttet særlig usikkerhet til hvor mange flere husstander som vil søke om bostøtte, og dermed til hvor mye utbetalt bostøtte øker som følge av dette.
Du spør også om hvor mye det vil koste å utvide kompensasjonsordningen til å gjelde alle uføre. Kompensasjonen beregnes i dag på grunnlag av differansen mellom inntekten før og etter uførereformen. For personer som har blitt uføre etter reformen, vil en slik løsning ikke være mulig siden de ikke har noen "før"-inntekt. En "kompensasjonsordning" for alle uføre, vil derfor måtte utformes som en særordning med egne inntektsgrenser for uføre i bostøtten.
En slik særordning er anslått å koste 70 mill. kroner i økt bostøtte til dagens uføre mottakere. I tillegg vil denne ordningen også føre til at anslagsvis 6 000 nye uføre som ikke er mottakere i dag, vil komme til ordningen. Dette vil gi en merkostnad på anslagsvis 130 mill. kroner. Anslaget på nye mottakere er beheftet med særlig usikkerhet. Den totale merkostnaden ved å utvide kompensasjonsordningen, kan derfor anslås til 200 mill. kroner. Av dette utgjør om lag 40 mill. kroner økt bostøtte til unge uføre.