Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:156 (2016-2017)
Innlevert: 28.10.2016
Sendt: 31.10.2016
Besvart: 10.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Moss blir kvalt av trafikk fra Moss-Horten sambandet på riksvei 19. Fra nyttår 2017 kommer det nye forurensende dieselferger med økt kapasitet og riksvei 19 kan få ny trase og en kulvertløsning gjennom byen, samtidig som en ny jernbanestasjon og jernbanelinje skal bygges. Det mangler en samordning av dette.
Vil statsråden bidra til samordning og løsninger for riksvei 19, jernbanen og byutviklingen for å fjerne køer, forurensing og barrierer for en god og framtidsrettet byutvikling i Moss?

Begrunnelse

I Moss blir byen kvalt av trafikk fra Bastøfergen, Moss-Horten sambandet på riksvei 19. Fra 1/1 2017 skal dagens ferger erstattes med ferger som er bredere og som tillater raskere kjøring av båten og inn på veien i Moss og som vil øke belastningen på veikapasiteten i Moss ytterligere. Mossingene har i tillegg sin egen lokaltrafikk fra Jeløya, som skal inn i samme rundkjøring ved kanalbrua som trafikken fra ferga og Moss havn.
Trafikken fra Moss-Horten i tillegg til trafikken fra havna utgjør dermed et trafikalt problem i Moss, som bidrar til høy luftforurensing, i tillegg til at den svært trafikkerte riksvei 19 deler byen i to og hindrer bruk av områder som ellers ville være hyggelige byområder. Det ligger i konseptvalgutredningen (KVU) for riksvei 19 at den kan legges i kulvert gjennom byen, uten at dette er tidfestet, eller endelig vedtatt.
Det er i tillegg nå snart ventet et vedtak om bygging av ny jernbanestasjon ved havna i Moss, med betydelige inngrep gjennom byen som følge av dette. Jernbanelinja får med vedtaket sin trasé der riksvei 19 går i dag, og der utredningen (KVU) sier den eventuelt skal gå under bakken i fremtiden. Det er ikke noen samordnet plan for utbygging av riksvei 19, jernbanen og byutviklingen i Moss. Det betyr at det er en fare for at man mister muligheter for gode tiltak som kan gi en mer effektiv og samordnet utbygging med bedre trafikkløsninger og helhetlig byutvikling for Moss. For å unngå løsninger som gir ytterligere press på trafikken i Moss, økt luftforurensing og ukoordinerte samferdselsprosjekter i hjertet av Moss har Moss kommune i sommer bedt om en slik samordning av planene og mer helhetlig planlegging.
Moss kommune har utviklet planer for byutvikling på dagens fergepir, og ønsker dermed at Statens Vegvesen flytter fergekaia lenger syd. Det er gode muligheter for at en fremtidig løsning for riksvei 19 ikke vil gi generell økning i trafikken i Moss, og at luftforurensingen i Moss kan reduseres vesentlig. En avklaring om kulvert/tunell for riksvei 19 så fort som mulig er viktig for planleggingen av dette. Videre er det viktig at riksvei 19 planlegges så den ikke legger til rette for økt lokal bilkjøring ved at Jeløytrafikken ledes direkte inn i en fremtidig kulvert/tunell. Det bør også vurderes hvorvidt en løsning med trasé for ferge- og havnetrafikken rett ut på E6 ved Årvoll uten å ledes inn under sentrum, er best vurdert ut fra samlet luftforurensing, støy, kø og annen belastning.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Ny jernbanetrasé i Moss og Rygge kommuner, og ny jernbanestasjon i Moss er forutsatt gjennomført i planperioden for gjeldende Nasjonal transportplan 2014–2023. Det arbeides nå med reguleringsplaner som forventes vedtatt i løpet av høsten 2016.
Det er gjennomført en Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge. Statens vegvesen arbeider nå med grunnlaget for en bypakke basert på regjeringens beslutning om konsept. Statlige midler til delfinansiering av rv 19 er et vesentlig element i en eventuell bypakke. Dette forutsettes avklart gjennom arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 som legges fram våren 2017.
Det er et godt samarbeid mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen i reguleringsplanleggingen for jernbanen. I dette planarbeidet søker Statens vegvesen å ivareta behovet for handlingsrom i løsning for ny rv 19, og behovet for trafikkavvikling på rv 19 og øvrige hovedveger i Moss i anleggsperioden for jernbanen.
Ny kontrakt for ferjesambandet rv 19 Moss–Horten starter opp 1. januar 2017 med fem ferjer med kapasitet på 200 biler. Dette gir totalt sett over 20 pst. bedre kapasitet i sambandet enn i dag. Tre av ferjene er nybygde og utstyrt med energieffektive dieselmotorer. Beregninger viser at NOx-utslippet reduseres med over 80 prosent i forhold til eksisterende ferjer. I tillegg vil nyutviklet skrogform gi de nye ferjene et drivstofforbruk som er 25-30 prosent lavere, sammenlignet med det dagens ferjer. De øvrige ferjene er bygget om for å tilfredsstille konsesjonens krav til NOx-utslipp.