Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:160 (2016-2017)
Innlevert: 31.10.2016
Sendt: 31.10.2016
Besvart: 08.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Forsking ved St.Olavs Hospital viser at geriatrisk behandling av eldre med hoftebrot er bra for pasientane og sparer helsekroner (Adresseavisen 29/10-16). Sjukehuset vil likevel ikkje innføre slik behandling, blant anna fordi tilbodet ikkje betalar seg sjølv gjennom stykkprisfinansiering.
Ser statsråden at ISF-finansieringa i seg sjølv bidreg til nedprioritering av tilbod, og kan statsråden informere om kva regjeringa konkret vil gjere for å auke geriatrikompetansen ved norske sjukehus?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Et sentralt virkemiddel for gjennomføring av helsepolitikken er finansieringsordningene for helsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten er finansiert dels gjennom en basisbevilgning og dels gjennom ulike aktivitetsbaserte finansieringsordninger. Finansieringsordningene sitt viktigste formål er å understøtte sørge for-ansvaret til de regionale helseforetakene. Innsatsstyrt finansiering (ISF) i spesialisthelsetjenesten skal i tillegg legge til rette for at aktiviteten blir gjennomført på en kostnadseffektiv måte. ISF-refusjonen er i gjennomsnitt bare ment å dekke deler av kostnaden ved økt aktivitet (50 pst.). Resten må dekkes av basisbevilgningen. Prioriteringer skal foretas ut fra de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, samt retningslinjer. Basisbevilgningen skal understøtte riktige prioriteringer. De regionale helseforetakene er pålagt sørge for-ansvaret for spesialisthelsetjenester innenfor bevilgninger og rammebetingelser som Stortinget vedtar. ISF-refusjon utbetales fra staten til de regionale helseforetakene slik at de regionale helseforetakene kan finansiere tjenestene ut fra bl.a. lokal kunnskap om sykehus og pasientsammensetning ved disse. Finansieringen skal ikke være til hinder for god organisering av tilbudet på den enkelte avdeling eller mellom avdelinger. Det er en integrert del av sørge-for-ansvaret å sikre at tjenesten er godt organisert.
Den geriatriske virksomheten ved sykehusene er i endring, og den er organisert på ulike måter. Regionale helseforetak har ansvar for å sørge for tilstrekkelig kompetanse og forsvarlige tjenestetilbud i spesialisthelsetjenesten, dette omfatter også geriatrisk kompetanse. Jeg viser til mitt svar av 10. oktober 2016 på spørsmål nr. 1672 fra Stortinget om hvordan Stortingets krav om geriatrisk kompetanse på alle store akuttsykehus blir fulgt opp. Der gis det bl.a. en oversikt over geriatrisk kompetanse og utvikling av geriatristillinger ved de store akuttsykehusene, og en oversikt over hvilke planer de har for økning av geriatrisk kompetanse.
Departementet har innhentet informasjon fra Helse Midt-Norge RHF. De viser til at behandlingen av hoftebruddspasienter på St. Olavs Hospital har endret seg siden den nevnte forskningsstudien ble gjennomført, i tråd med noen av resultatene av forskningen. Bl.a. er det innført et behandlingstilbud for "fast track hoftebrudd", med forbedret logistikk og faglig veiledning. Helse Midt-Norge RHF opplyser også at St. Olavs Hospital har et samarbeid innen ortogeriatri med kommunene på Fosen og i fjellregionene.