Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:163 (2016-2017)
Innlevert: 01.11.2016
Sendt: 01.11.2016
Besvart: 10.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Pakkeforløp for kreft skal sikre at kreftpasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering.
Mitt spørsmål til statsråden er hvordan spesielt sikker bildetolkning og dobbeltkontroll av bilder følges opp i pakkeforløpene for kreft og om det laget faglige retningslinjer for dette?

Begrunnelse

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag har hatt flere saker hvor det er avdekket at pasienter med mistanke om kreft, har fått avlest sine bildesvar feil. Konsekvensen har blitt at pasienten utvikler kreft som ikke oppdages før sykdommen er langt fremskredet. Pakkeforløp for kreft skal sikre standardiserte løp for diagnose og behandling av kreft. Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag har på bakgrunn av disse sakene uttrykt at de ønsker at det blir laget retningslinjer som sikrer at det blir foretatt dobbeltkontroll ved avlesning av bildesvar der det er mistanke om kreft. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har i perioden 2012 til 2015 gitt medhold til 108 pasienter og pårørende etter forsinket diagnose og feil behandling av lungekreft. I 34 prosent av sakene som gjelder lungekreft har NPE gitt medhold på grunn av feiltolkning av bilder og vevsprøver. Dette viser at tolkning av bilder er viktig.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Formålet med pakkeforløp er at kreftpasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering. Et pakkeforløp er et standard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon med pasient og pårørende, samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider. Pakkeforløp for lungekreft er basert på faglige retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med lungekreft i Nasjonalt handlingsprogram for lungekreft som utgis av Helsedirektoratet. Retningslinjen revideres jevnlig, og ble sist revidert i oktober 2016.
Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet er å betrakte som anbefalinger og råd, basert på oppdatert faglig kunnskap som er fremskaffet på en systematisk, kunnskapsbasert måte. De nasjonale retningslinjene gir uttrykk for hva som anses som god praksis på utgivelsestidspunktet og er ment som et hjelpemiddel ved de avveininger tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten. Ved å følge oppdaterte nasjonale retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet. Dersom det velges løsninger som i vesentlig grad avviker fra de nasjonale retningslinjene, bør dette dokumenteres og begrunnes. Det fremgår videre av retningslinjene at sykehusenes eiere og ledelse bør tilrettelegge virksomheten slik at de nasjonale retningslinjene kan følges.
I følge Helsedirektoratet er det ikke noe generelt krav i helsetjenesten om dobbeltgransking/kontrasignering av radiologiske undersøkelser. Pakkeforløpene endrer ikke prosedyrene for gransking og beskrivelse av røntgenundersøkelser ved mistanke om kreft. Dette ansvaret påhviler spesialisthelsetjenesten i helseforetakene og røntgeninstituttene. Dette er også i tråd med andre undersøkelser som foretas, for eksempel tyding av EKG, eller funn ved skopiundersøkelser. I følge Helsedirektoratet er en utbredt løsning at det gjøres kontrasignering for leger i spesialisering (LIS). I tillegg vil også erfarne spesialister i de enkelte situasjoner vurdere om de ser behov for en dobbeltgranskning.
Når det gjelder henvisninger til undersøkelse av lungene kan det, ifølge Helsedirektoratet, være vanskelig å skille ut i hvilke tilfeller det er «mistanke om kreft», med mindre det i henvisningen spesielt vises til andre faktorer som øker mistanken. Når fastlegen har begrunnet mistanke om kreft skal pasienten henvises direkte til et pakkeforløp for kreft. I tilknytning til Pakkeforløpene er det utviklet diagnoseveiledere til bruk for fastleger, en diagnoseveileder for hvert pakkeforløp. I diagnoseveilederen for lungekreft beskrives blant annet hva som kan gi mistanke om kreft, og hva som er «filterfunksjon», altså hvilke undersøkelser som skal gjennomføres før fastlegen eller annen lege henviser til et pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten.