Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til finansministeren

Dokument nr. 15:164 (2016-2017)
Innlevert: 01.11.2016
Sendt: 01.11.2016
Besvart: 03.11.2016 av finansminister Siv Jensen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Byggingen av den 1 800 km lange oljerørledningen Dakota Access Pipeline har utløst en av de største urfolksprotestene i USA på 100 år. Ledningen vil gå under Standing Rock, Siouxindianernes hovedkilde til drikkevann. Ifølge Aftenposten har SPU investert 6,7 mrd. i selskapene som er ansvarlige for utbyggingen og driften. Sametinget har nå bedt Etikkrådet vurdere om SPU bør trekke investeringene i selskapene av hensyn til urfolksrettigheter.
Vil statsråden vurdere å trekke SPU ut av de aktuelle selskapene?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Regjeringen er opptatt av at det skal være etisk bevissthet om forvaltningen av våre felles sparepenger i Statens pensjonsfond utland (SPU). Fondet har en overordnet finansiell målsetting, men skal også være en ansvarlig investor. God finansiell avkastning over tid antas å avhenge av velfungerende markeder og en bærekraftig utvikling.
Finansdepartementet har i mandatet til Norges Bank stilt krav til ansvarlig forvaltning og det er vist til internasjonalt anerkjente standarder, som FNs Global Compact, OECDs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Disse internasjonale standardene angir normer for god selskapsstyring, og stiller forventninger til selskapers håndtering av bl.a. miljømessige og samfunnsmessige forhold.
Norges Bank utøver fondets eierrettigheter. Viktige virkemidler i den ansvarlige forvaltningen er bl.a. fremme internasjonale standarder og forskning, dialog med selskaper, klargjøring av fondets forventninger, samt å stemme på generalforsamlinger. Norges Bank la i februar 2016 frem et forventningsdokument om menneskerettigheter.
Finansdepartementet har fastsatt etiske motiverte retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU. Etikkrådet gir råd om selskaper som bør utelukkes eller settes til observasjon. Beslutningen treffes av Norges Banks hovedstyre.