Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:172 (2016-2017)
Innlevert: 02.11.2016
Sendt: 03.11.2016
Besvart: 09.11.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Kan ministeren opplyse om når regjeringen vil fremme et forslag som omhandler Trandum og alternativer til fengsling på Trandum for Stortinget?

Begrunnelse

I sak på nrk.no den 29. oktober fremgår det at Justis- og beredskapsdepartementet har bedt Politidirektoratet om å utrede om fotlenke, eller andre former for elektronisk kontroll, kan brukes i utlendingssaker. Regjeringen ønsker blant annet å se på om fotlenke kan være et alternativ for barnefamilier som har fått avslag på asylsøknaden. I dag blir barnefamilier fengslet på Trandum, med den begrunnelse at det er fare for unndragelse. Ministeren har også uttalt at regjeringen ikke ønsker å ha barn sittende på Trandum over lang tid og at det derfor må vurderes om fotlenke er et mulig alternativ for foreldrene.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Departementet er i sluttfasen med å utforme et forslag til revidering av utlendingslovens regler om bruk av tvangsmidler i utlendingssaker. Jeg ønsker å sikre et bedre og tydeligere regelverk på dette området, hvor dagens regler har vært kritisert for ikke å være tilstrekkelig oversiktlige og tydelige.
Forslagene skal først på offentlig høring, og departementet arbeider med sikte på å gjennomføre høringen tidsnok til at en lovproposisjon kan legges frem for Stortinget våren 2017.
Når det gjelder elektronisk kontroll, som representanten Lauvås berører særskilt, har jeg gitt et oppdrag til Politidirektoratet om å utrede muligheten for å anvende de elektroniske kontrolltiltak som politiet i dag allerede har, som kontrolltiltak etter utlendingsloven.
Før denne utredningen foreligger, er det for tidlig å si hva som bør være innholdet i et eventuelt lovforslag og når dette kan være klart. Jeg kan imidlertid forsikre at jeg ønsker å gi dette arbeidet prioritet.