Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:173 (2016-2017)
Innlevert: 02.11.2016
Sendt: 03.11.2016
Besvart: 10.11.2016 av finansminister Siv Jensen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Tolldirektoratet har søkt Finansdepartementet om utvidelse av tollstasjonen ved Østby.
Kan statsråden gjøre rede for hvordan regjeringen planlegger å følge dette opp?

Begrunnelse

Østby tollstasjon er base i kontrollsone fire i Tollregion Øst-Norge og har et stort nedslagsfelt i grenseområdene mot Sverige. Trafikken over tollstasjonen har i lang tid vært økende, og man forventer betydelig økning også i fremtiden, blant annet som følge av kjøpesenterutbygging og planer om etablering av flyplass på svensk side av grensen. Stasjonen opplever at «velorganisert yrkesmessig smugling av alkohol og sigaretter» er et økende problem, og det forekommer også organisert narkotikasmugling i området. En utvidelse av kontrollstasjonen vil legge til rette for bedre kontroll, mer effektiv bruk av ressurser og smidigere trafikkavvikling.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Finansdepartementet har ikke mottatt noen søknad fra Tolldirektoratet om utvidelse av tollstasjonen ved Østby, og jeg kan derfor heller ikke angi hvordan Regjeringen planlegger å følge opp en slik søknad.
Denne regjeringen mener det er avgjørende for samfunnssikkerheten i Norge at Tolletaten har en sterk grensekontroll. Regjeringen ba derfor Tolletaten tidlig i 2014 om å utrede og foreslå tiltak for styrking av grensekontrollen. I oppdragsbeskrivelsen ba Finansdepartementet Tolletaten om blant annet utrede behovet for nye virkemidler og fullmakter, om det er hensiktsmessig at etaten får nye oppgaver på grensen, hva som er hensiktsmessig bemanning i grensekontrollen, hensiktsmessig IKT-støtte, og behov for teknologiske kontrollverktøy og oppgradering av kontrollfasiliteter ved grensestasjonene.
Tolldirektoratet leverte sin utredning 18. november 2014. I revidert nasjonalbudsjett for 2015 hadde Regjeringen første oppfølging av rapporten, da det ble innført permanent ordning med utrykningskjøretøy med blålys i alle tollregioner. Regjeringen fulgte videre opp utredningen i statsbudsjettet for 2016 med tidenes styrking av Tolletatens grensekontroll. Satsingen på grensekontrollen innebærer blant annet at vi får over 120 nye tolleren i grensekontrollen, en økning på hele 20 prosent. Vi får kameraer med skiltavleserutstyr på alle landeveis grenseoverganger og fergeterminaler med utenlandstrafikk innen 2019 og en kraftig styrket etterretningskapasitet ved at Tolletaten skal etablere et nasjonalt senter for etterretning- og analyse. I forslaget til 2017-budsjettet følger vi opp med 150 mill. kroner til fortsatt utrulling av skiltavlesningsutstyr ved grenseoverganger og helårsvirkning av årsverk. I tillegg foreslår Regjeringen at det bevilges 25 mill. kroner til arbeid med bedre IKT-støtte til grensekontrollen. For denne bevilgningen skal Tolletaten etablere ny løsning for analyse, lagring og formidling av etterretningsinformasjon og legge til rette for elektronisk overføring av opplysninger om varer fra kurerselskaper. Ny IKT-støtte prioriteres høyt i etaten, blant annet å kunne sette Tolletaten i stand til å håndtere og analysere store mengder data.
Opprusting av kontrollfasilitetene ved Østby tollsted er også blant de mange tiltakene som er foreslått i utredningen fra Tolldirektoratet. Etaten foreslo i tillegg opprustning av kontrollfasiliteter ved tollstedene Neiden, Helligskogen og Polmak. Med unntak av Helligskogen er disse tiltakene er foreløpig ikke gjennomført. Alle tiltakene Regjeringen har gjennomført er imidlertid i tråd med Tolletatens prioriteringer om hva som er viktigst for å styrke grensekontrollen.
Stortingsrepresentant Vedum viser til at trafikken over Østby tollsted over lang tid har vært økende. Trafikken over grenseovergangene i området som kontrolleres fra Østby tollsted står for om lag 4 prosent (400 000) av de totale grensepasseringene over landevei i 2015. Fra 2014 til 2015 gikk trafikken i dette området ned med over 7 prosent. I samme periode ble trafikken direkte over Østby tollsted (Rv25) redusert med over 11 prosent, fra 77 000 til om lag 68 000 kjøretøy. I 2015 ble det anslått at om lag 9,5 mill. kjøretøy krysset grensen inn til Norge over en av de 11 bemannede eller 62 ubemannende grenseovergangene. Tolletatens beslagsstatistikk tyder på at særlig smugling over ubemannede grenseoverganger øker. I den omfattende styrkingen av Tolletaten er derfor blant annet skiltavleserutstyr på alle ubemannede grenseoverganger prioritert foran oppgradering av tollsteder. Dette er helt i tråd med Tolletatens egne ønsker og prioriteringer.
Tollstedet opplever i følge Vedum at "velorganisert yrkesmessig smugling av alkohol og sigaretter" er et økende problem, og at det også forekommer organisert narkotikasmugling i området. Vedums beskrivelse er en del av det generelle trusselbildet i Tolletatens grensekontroll. Over hele landet ser etaten at smuglingen bærer preg av mer organisert kriminalitet, med aktører som blir stadig mer profesjonelle og kyniske. I tillegg har det mange steder vært en sterk trafikkvekst som gir lavere kontrolldekning ved grenseovergangene. En vedvarende høy risiko for smugling, i tillegg til økt registrert vareførsel, gjør at Tolletaten må bli mer effektiv og bedre på metodisk utvikling i grensekontrollen.
For å lykkes med en helt nødvendig styrking av Tolletatens grensekontroll, mener jeg det er fornuftig å lytte til etatens egne vurderinger. Tolldirektøren er den som, på bakgrunn av en vurdering av risiko og vesentlighet, er nærmest å gjøre gode og balanserte vurderinger av hva som er de viktigste tiltakene. Tolletatens klare prioritering for 2017 er å styrke det kunnskapsbaserte arbeidet i etaten gjennom bedre IKT-støtte i grensekontrollen og etablering av Tolletatens senter for etterretning og analyse. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 bygger opp under etatens egne prioriteringer.