Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:174 (2016-2017)
Innlevert: 03.11.2016
Sendt: 03.11.2016
Besvart: 11.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva vil statsråden gjøre for at samhandlingsreformens intensjonen om sømløst samarbeid mellom kommune og Spesialisthelsetjeneste blir bevart i praksis?

Begrunnelse

Bergen legevakt har hatt et godt samarbeid med Haukeland, nå Helse Bergen i vel 27 år. Legevakten i Bergen utøver både primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste i en velfungerende samhandling mellom kommune og Helse Bergen, til beste for pasientene. Pasientene kommer inn på legevakten, det er legevaktens ansatte som sender pasienten til det som er rett hjelp for pasienten, men alltid med tanke på best hjelp på lavest nivå. Det er ingen unødige ventetider eller byråkratiske henvisninger mellom den kommunale delen av legevakten og den delen som er spesialisthelsetjeneste. Pasienten kommer dit den skal til beste for pasientens helse.
I tillegg er ordningen så fleksibel at de få dagene det er glatt og snø, med mange fall i byen kan man lett flytte personell fra andre deler av legevakten til den delen som har trøkket på seg pga. brudd og fallskader som er spesialisthelse. Andre ganger når influensaen råder kan man flytte kapasiteten på personell andre veien. Dette til beste for alle, både pasienter og samfunn.
Fagfolk på golvet, altså ortopeder, radiografer, sykepleiere, leger og fastleger, fysioterapeuter opplever dette både fra sykehuset og kommunen sin del som utrolig givende, faglig utviklende, praktisk og effektivt. Bergen kommune har kanskje den mest samhandlende legevakten opp mot spesialisthelsetjenesten. Andre legevakter ser til Bergen Legevakt og måten de har organisert seg på sammen med Helse Bergen. Dette er en samfunnsøkonomisk lønnsom modell. God utnyttelse av kompetanse og kapasitet, en ledelsesstruktur, ett kvalitetssystem, en rapporteringslinje, ett IKT-system som er eksempel på at en integrert modell gir økt produktivitet og mer rasjonell bruk av samfunnets ressurser.
Dette kan nå være slutten på den gode samhandlingen. Helse Vest har sagt opp legevaktavtalen fra neste år. Spesialisthelsetjenestene skal skilles ut, noe som kan gjøre fagmiljøet splittet, øke byråkratiet, minske fleksibiliteten og ikke minst så bygger det ikke opp om Samhandlingsreformens intensjoner. Dette er et politisk ansvar. Politisk vil en ha mer samhandling, lage sømløse pasientforløp og utnytte de ulike nivåenes kunnskap og kompetanse på best mulig måte for pasientene. I stedet for å si opp slike avtaler, kunne dette vært et eksempel på god praksis for andre kommuner til beste for pasientene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: De regionale helseforetakene har sørge for-ansvaret for å tilby spesialisthelsetjenester til befolkningen i sine regioner. Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Disse to ansvarsposisjonene er i lovverket klart avgrenset mot hverandre.
Integrert i helseregionenes sørge-for-ansvar ligger beslutninger om organisering av tjenestetilbud for å ivareta dette ansvaret på en hensiktsmessig måte. Jeg er kjent med at Helse Vest RHF har sagt opp avtalen med Bergen kommune vedrørende drift av Bergen legevakt, og at det har vært dialog mellom partene om samarbeidet og framtidig organisering i forkant av avtaleoppsigelsen.
Helse Vest RHF har i sin begrunnelse for oppsigelsen pekt på at det har det overordnede ansvaret for og er oppdragsgiver for spesialisthelsetjenestene i sin region, også for den delen av disse tjenestene som ytes ved Bergen legevakt. Helse Vest RHF har understreket at det ønsker at samarbeid med andre deler av helsetjenesten skal skje på en måte som er fullt ut i samsvar med gjeldende lov- og regelverk, og slik at det ikke er tvil om ansvarsforhold for enkeltpasienter i ulike faser i deres møte med helsetjenesten. Jeg legger til grunn at Helse Vest RHF og Bergen kommune, i tråd med sitt lovpålagte ansvar for å tilby helsetjenester, finner gode samarbeidsløsninger til det beste for pasientene.