Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:177 (2016-2017)
Innlevert: 03.11.2016
Sendt: 03.11.2016
Besvart: 10.11.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Norge står i en posisjon til å ta en aktiv, internasjonal rolle innen nyskapende bruk av tre og må benytte muligheten som ligger i at regjeringskvartalet nå skal bygges til gi næringen som satser på bygg i tre mulighet til å vise fram «den norske grønne råvaren og bruke dette til et utviklingsprosjekt denne for industrien. Det er viktig at dette ivaretas når kriterier som skal legges til grunn for prosjektet nytt regjeringskvartal blir avklart.
På hvilket tidspunkt vil det skje?

Begrunnelse

Norge er et tre-land, og i treet ligger det grønne karbonet. Dette er framtidas byggemateriale og råvare. Norge bør benytte muligheten som ligger i at regjeringskvartalet nå skal gjenoppstå til å vise fram norsk tre som byggemateriale.
Norge har lange tradisjoner innen treforedling, rik tilgang på skog og høy teknisk kompetanse som gir oss fortrinn i denne næringen. Norge står i en posisjon til å ta en aktiv, internasjonal rolle innen nyskapende bruk av tre. Forretningsmulighetene knyttet til det grønne skiftet og bioøkonomien er i en tidlig fase, og vi trenger store, nyskapende prosjekter. Nytt regjeringskvartal kan være et slikt avgjørende stort prosjekt som gjør at næringen tør satse stort på en mer klimabevisst byggesektor.
Innovasjon Norge arbeider for å fremme skogsindustrien og byggenæringen ved bruk av tre i bygg og har prosjektet Trebasert Innovasjonsprogram. Målet har vært å stimulere til vekst, innovasjon og styrket konkurransekraft i norsk skog- og trenæring. Bruk av fornybart materiale fra skog kan bidra til reduksjon i klima-gassutslipp. Denne satsingen bør følges opp.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Jeg er enig med representanten Andersen i at byggingen av det nye regjeringskvartalet innebærer en god mulighet for å markere Norge som en miljø- og klimabevisst nasjon.
Regjeringen besluttet i 2014 at det fremtidige regjeringskvartalet skal planlegges med ambisiøse miljømål og høy grad av energieffektivitet, slik at det ved planleggingen er på høyde med beste praksis for miljøvennlige bygg og uteområder. Det er videre understreket at ”et livsløpsperspektiv” skal legges til grunn. Hensikten med livsløpsanalyser er å evaluere miljømessige konsekvenser knyttet til et produkt, et produktsystem eller en aktivitet fra produksjon, drift og avhending – fra ”vugge til grav”. Regjeringskvartalet skal videre ha en representativ arkitektonisk kvalitet som speiler dets symbolfunksjon og norske verdier. Regjeringskvartalet skal være tuftet på kvalitet, varighet og nøkternhet.
I regjeringskvartalet må vi også ivareta sikkerheten i prosjektet, så vel i byggefasen som senere i den daglige bruken.
Det vil derfor være behov for god kunnskap om materialers egenskaper for å kunne treffe gode valg av materialtyper og –mengder som både ivaretar sikkerhet og reduserer ressursbruk, miljøbelastning og kostnader. Et interessant eksempel på bruk av trematerialer er Oslo lufthavn Gardermoen.
Statsbygg har igangsatt et FoU-prosjektet der formålet er å få et nødvendig kunnskaps-underlag for å avklare hvorvidt, og eventuelt hvordan, lavkarbon-betong og massiv-tre kan benyttes i byggeprosjekter med strenge sikkerhetskrav som blant annet i prosjektet nytt regjeringskvartal. Det skal utføres en litteraturstudie, fysiske tester samt dokumentasjon og analyse. Prosjektet utføres av Forsvarsbygg Futura både når det gjelder litteraturstudien om betong, og de fysiske testene av begge materialer. Treteknisk Institutt gjennomfører litteraturstudium om massiv-tre. Prosjektet vil gi et kunnskapsgrunnlag for å vurdere bruk av massiv-tre i ulike bygningsdeler. Analysen av massiv-tre vil belyse ulike typer trematerialer, samt trekke på referanseprosjekter fra andre land. Erfaringene fra bl.a. dette prosjektet vil bli tatt med i det videre arbeidet med nytt regjeringskvartal.
Materialbruk vil bli et sentralt tema de nærmeste 2-3 årene i arbeidet med å utvikle skisseprosjekt og forprosjekt for nytt regjeringskvartal. Jeg har allerede påpekt overfor Statsbygg at etaten, innenfor rammen av andre og overordnede hensyn, må vurdere bruk av ulike trematerialer og trekonstruksjoner som kan bidra til løsninger som er konkurransedyktige på pris, kvalitet og når det gjelder miljø. Jeg vil følge opp dette gjennom den videre prosessen.