Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:181 (2016-2017)
Innlevert: 03.11.2016
Sendt: 04.11.2016
Besvart: 15.11.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Kan statsråden bekrefte eller avkrefte at politiet bruker lovnader om oppholdstillatelse til å få informasjon fra informanter slik det framstod i oppslag på NRK Dagsrevyen 2. november 2016?

Begrunnelse

NRK Dagsrevyen 2. november 2016 viste sak om at politiet gav lovnader om å hjelpe en kvinne med å få lovlig opphold i Norge, i bytte mot informasjon om andre forhold. Saken ble publisert på NRKs nettsider kl. 19:00 samme dag.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker og politiets metodebruk i enkeltsaker. Jeg viser også til at Spesialenheten for politisaker har besluttet å starte etterforskning mot Oslo politidistrikt på bakgrunn av medieoppslaget spørsmålet knytter seg til. Jeg kan imidlertid knytte noen generelle kommentarer til regelverk, opplæring og politiets praksis i informantbehandling. Kripos har det nasjonale fagansvaret for informantbehandlingen i norsk politi. Opplæring foregår i et nært samarbeid mellom Politihøgskolen og Kripos. Opplæringen er obligatorisk og skal sikre at all bruk av informanter foregår i tråd med eksisterende regelverk. Videre gjennomføres det årlige nasjonale fagsamlinger hvor etikk også står sentralt. Samlet sett skal dette sikre at også sårbare informanter blir ivaretatt. Politimesteren er ansvarlig for all informantbehandling i sitt distrikt, herunder at den enkelte informant behandles i tråd med gjeldende regelverk og gitt opplæring.
Politiets adgang til å benytte informanter er nøye regulert i rundskriv fra Riksadvokaten (RR 2/2000) og fra Politidirektoratet (POD 2003/012), samt i en egen instruks fra Politidirektoratet fra 2003 (Normalinstruks om politiets behandling av informanter) – vedlagt Politidirektoratets rundskriv.
Politidirektoratets rundskriv og instruks er unntatt offentlighet. Dokumentene inneholder blant annet detaljerte regler om håndtering av informanter, og er unntatt offentlighet for å beskytte både den enkelte informant og metoden. Jeg kan likevel opplyse om at regelverket ikke åpner for at politiet kan gi lovnader om oppholdstillatelse i bytte mot informasjon, hvilket også følger av den opplæring som gis.