Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:184 (2016-2017)
Innlevert: 03.11.2016
Sendt: 04.11.2016
Besvart: 11.11.2016 av finansminister Siv Jensen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Sparing via bankinnskudd er sikret gjennom bankenes sikringsfond.
Hvorfor har vi ikke lignende sikringsordninger for pensjonssparing, og vil regjeringen vurdere å opprette dette?

Begrunnelse

Som følge av nye kapitalkrav i henhold til Solvens II-regelverket, risikerer Silver å bli satt under offentlig administrasjon fra starten av 2017. Statssekretær Vamraak i Finansdepartementet har, i et intervju med Pensjonistforbundet, uttalt at myndighetene ikke har noen rolle dersom Silver ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser, og at Finansdepartementet forholder seg til at Silver jobber med å finne en løsning.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: I finansforetaksloven § 20-8 er det gitt en hjemmel for departementet til å bestemme at det skal etableres garantiordninger for bl.a. livsforsikringsforetak og pensjonsforetak, og til å fastsette regler for ordningene. Bestemmelsen er en videreføring fra banksikringsloven. Hjemmelen er ikke benyttet, bl.a. fordi strukturen i livsforsikringsbransjen, med noen få store og flere små livsforsikringsforetak, gjør det vanskelig å etablere en garantiordning som gir et troverdig vern av kundene i de store selskapene.
Banklovkommisjonen har i sin siste utredning NOU 2016:23 Innskuddsgaranti og krisehåndtering i banksektoren blant annet foreslått nye lovregler som skal gjennomføre EUs nye innskuddsgarantidirektiv. Banklovkommisjonen vil i sin neste utredning vurdere regler om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren.