Skriftlig spørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:195 (2016-2017)
Innlevert: 07.11.2016
Sendt: 08.11.2016
Besvart: 15.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): Hva vil samferdselsministeren gjøre for å rydde opp i veinummereringen i Oslo?

Begrunnelse

I området Alnabru-Helsfyr og Teisen-Ulven er det flere veier som har veinummer E6. Når man kommer nordfra på E6 deler veien seg ved Alnabru, begge alternativer er E6. Den ene går mot Oslo sentrum gjennom Vålerengatunnelen og til E-18 på Loenga. Den andre, som også heter E6, går via Ring 3 til Ryen og videre sydover mot Moss. I Teisenkrysset krysser de to veiene hverandre, begge heter E6. Alle de tre veiene som omslutter Østre Aker Kirke på Ulven heter E6. Tidligere hadde veistrekningen mellom Loenga og Alnabru eget veinummer, riksvei 190. Det var vesentlig mer oversiktlig.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Strømsveien fra Alnabru til Ensjø, og videre via Vålerengatunnelen, Lodalsbrua og Ekebergtunnelen til Loenga, knytter E6 til E18. Denne strekningen var frem til 2010 klassifisert som riksveg 190. Traséen var imidlertid aldri skiltet med veinummer 190. På vegvisningsskiltene ble det i stedet skiltet med henholdsvis stiplet ramme rundt E6 og E18 sammen med navnsatte visningsmål.
Strekningen ble omklassifisert for å knytte de mest overordnede vegene, her E6 og E18, direkte sammen. Strekningen ble med dette definert som en såkalt arm av E6 i stedet for en veg med et underordnet veinummer. Det samme er gjort med strekningen Loenga – Ryen via Svartdalstunnelen, som også er definert som en arm av E6. Den eneste forskjellen for trafikantene i forhold til tidligere er at de fra Operatunnelen skiltes direkte over på E6 ved Loenga i stedet for å bruke stiplet E6 foran fjernmålene.
På kart kan det virke noe forvirrende i særlig Ulven-/Alnabruområdet at det blir flere veger og ramper som betegnes E6. Grunnen til at det blir slik er at krysset er splittet til to tilknytninger til Ring 3, i tillegg til E6-armen mot sentrum/E18. Men på vegen vil trafikantene forholde seg til navnsatte mål.
Statens vegvesen har etter det jeg er gjort kjent med, ikke fått andre henvendelser om at den nye klassifiseringen er problematisk.