Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:196 (2016-2017)
Innlevert: 07.11.2016
Sendt: 08.11.2016
Besvart: 11.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Det bygges nå ny rundkjøring vest for Fetsundbrua i Akershus. Det er forespeilet at denne rundkjøringa vil redusere køen på østsiden av brua.
Kan statsråden bekrefte dette og gjøre rede for om han vil ta ytterligere initiativ for å begrense morgenkøene øst for brua?

Begrunnelse

Øst for Fetsundbrua i Fet kommune i Akershus finnes en rundkjøring som i rushtiden om morgenen er en av de største proppene på riksveg 22. Dette er til stor belastning for de reisende. Rundkjøringen kanaliserer trafikk fra de tre veiene inn på Fetsundbrua østfra.
I svar på skriftlig spørsmål, dok. 15:640 (2014-2015) skriver statsråden 26.02.2015: «Utbygging av rv 22 som firefelts veg mellom Lillestrøm og Gardervegen (Fetsund) vil bli ferdig i løpet av 2015. Ombygging av lyskrysset på vestsiden av brua til rundkjøring vil sannsynligvis også bli ferdigstilt på samme tidspunkt. For å bidra til god trafikksikkerhet og best mulig trafikkavvikling også i rundkjøringen på østsiden av Fetsundbrua når det nye anlegget står ferdig, vil Statens vegvesen vurdere ulike tiltak. Det kan da være aktuelt å regulere sidevegstrafikken, enten ved tilfartskontroll eller rushtidsbom, for å prioritere trafikken på rv 22.»
Rundkjøringen vest for Fetsundbrua er forsinket, men ventes å stå ferdig ved slutten av året. Per i dag er lyskrysset fjernet, og bilistene kjører i en provisorisk rundkjøring. Det at det nå er en rundkjøringsløsning vest for Fetsundbrua har ikke hatt noen positiv virkning på morgenkøene øst for brua, snarere tvert i mot.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Ei ny rundkjøring til erstatning for kryss på rv 22 vest for Glomma er venta å leggje til rette for betre trafikkflyt i området, også på austsida av brua.
Det er for tidlig å konkludere med effekten av den nye rundkjøringa. Rundkjøringa blir ferdigstilt i desember i år og erfaringsmessig treng alle nye løysingar ein tilvenningsperiode før dei fungerer optimalt. Det er derfor naturleg å gjere nye vurderingar av avviklinga i begge kryssa etter at den nye rundkjøringa er ferdigstilt. Eventuelle andre tiltak aust for brua vil og bli vurdert da.
Eg er kjend med at Akershus fylkeskommune har vedteke bygging av ny fv 279 Garderveien; Støvin - Fetsund. Ei slik utbygging vil avlaste krysset vest for Fetsundbrua. Prosjektet har planlagt oppstart hausten 2017, med fullføring i 2019.