Skriftlig spørsmål fra Anna Ljunggren (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:200 (2016-2017)
Innlevert: 08.11.2016
Sendt: 08.11.2016
Besvart: 15.11.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Anna Ljunggren (A)

Spørsmål

Anna Ljunggren (A): Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at det i fremtiden ikke er helsefarlig å ferdes i Narvik sentrum?

Begrunnelse

Nylig ble det meldt at de pågående målingene av svevestøv i Narvik sentrum viser at verdiene er så høye at det kan gi helseplager. Narvik kommune har advart astmatikere og personer med luftveissykdommer samt alvorlige hjerte- og karsykdommer å ferdes i sentrum. I tillegg anbefales barnehagebarn og skolebarn å holdes inne. Kommunen oppfordrer innbyggerne til å la bilen stå, skifte ut gamle vedovner og bytte fra piggdekk til piggfrie vinterdekk. I følge nettstedet luftkvalitet.no har luftforurensningen i Narvik sentrum nå fargekode rød og er definert til å utgjøre «en betydelig helserisiko. Narvik har E6 gjennom sentrum og tungtrafikken øker hvert år.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Luftkvaliteten i Norge har generelt blitt bedre de senere år. Likevel fører dårlig luftkvalitet i enkelte områder til alvorlige helseplager for befolkningen. Høsten 2015 ble Norge dømt i EFTA-domstolen for brudd på luftkvalitetsdirektivet.
Nyere forskning har vist at alvorlige helseeffekter inntrer ved lavere forurensningsverdier av svevestøv enn tidligere antatt. Forurensningsforskriftens grenseverdier for svevestøv ble derfor skjerpet inn fra 1. januar 2016. Regjeringen har i Klima- og miljødepartementets budsjettproposisjon for 2017 også foreslått et nasjonalt mål for lokal luftkvalitet som settes på et nivå som basert på dagens kunnskapsstatus anses å være trygg luft.
Det er anleggseier som medvirker til forurensningen som er ansvarlig for å iverksette tiltak, og som avgjør hvilke tiltak som skal iverksettes, jfr. forurensningsforskriften § 7-3. Kommunene er forurensningsmyndighet for lokal luftkvalitet etter forskriften, og kan utstede pålegg. Kommunene har også ansvar for at det utarbeides tiltaksutredninger ved fare for overskridelser av forskriftens grenseverdier eller målsettingsverdier. Tiltaksutredningen skal blant annet kartlegge hvor mye de ulike kildene bidrar til forurensningskonsentrasjonen og hvilke tiltak som er de mest effektive.
I Narvik kan det være flere utslippskilder som bidrar til de høye svevestøvkonsentrasjonene. Det er blant annet en trafikkert gjennomfartsvei gjennom sentrum av byen. I tillegg er det industri- og havneaktivitet nær sentrum. Det er derfor viktig at Narvik kommune kartlegger hvilke kilder som betyr mest og sammen med aktuelle anleggseiere finner de mest treffsikre tiltakene. Kommunen har også ansvar for informere befolkningen om lokal luftkvalitet.
Det er viktig at kommuner og anleggseiere tar i bruk virkemidlene som er tilgjengelig, og flere kommuner arbeider også godt med tiltak rettet mot svevestøv. Piggdekkgebyr er eksempelvis innført i Oslo, Trondheim og Bergen. Vedfyringstiltak og økt feiing og veivask er andre tiltak som har særlig effekt på konsentrasjonene av svevestøv. I Oslo kommune er det eksempelvis etablert en tilskuddsordning til utskiftning av eldre vedovner. Trondheim kommune har også oppnådd positive resultater som følge av intensivert veivask.
Generelle trafikkregulerende tiltak vil også kunne ha effekt på konsentrasjonen av svevestøv. Aktuelle tiltak er miljøfartsgrenser, parkeringsregulering og langsiktig areal- og transportplanlegging. Vegtrafikkloven § 7 åpner også for at det kan innføres trafikkregulerende tiltak, eksempelvis datokjøring. I byer som har bomring kan tidsdifferensierte bompenger eller midlertidig kraftig økte bompengesatser på dager med særlig dårlig luftkvalitet, innføres.
Videre har Miljødirektoratet den senere tid styrket sin oppfølging av kommunenes arbeid med lokal luftkvalitet, og Miljødirektoratet har blant annet utarbeidet veiledningsmateriell til bruk i kommunenes arbeid med tiltak og tiltaksutredninger. Det er også gjennomført fylkesmannstilsyn med kommunenes arbeid med lokal luftkvalitet. I tillegg er et beregningsverktøy for lokal luftkvalitet under utvikling.