Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:210 (2016-2017)
Innlevert: 10.11.2016
Sendt: 10.11.2016
Besvart: 16.11.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Er dette en løsning statsråden kan være interessert i å gå i dialog med Hamar kommune om?

Begrunnelse

Statsbygg har etter anmodning fra Regjeringen lagt Åker gård ut for salg på det åpne markedet for 19. mill.kr. Arbeiderpartiet har tidligere forsøkt å få regjeringen til å bevare gården på offentlige hender, uten å lykkes. Utgravinger som nå pågår i forbindelse med utbyggingen av E6 bekrefter at Åker gård sannsynligvis er langt viktigere historisk sett enn tidligere antatt. Ordfører i Hamar, Einar Busterud, har gått ut og sagt at Hamar kommune kan tenke seg å kjøpe eiendommen for en symbolsk sum, for å bevare kulturarven i offentlig eie.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Statsbygg kjøpte Åker gård i 2005. Siden har det vært gjort mange forsøk på å etablere statlig virksomhet på gården. Eiendommen har mange vernede bygninger og kompliserte grunnforhold. Dette har gjort at det ikke har vært mulig å gjennomføre et byggeprosjekt innenfor en økonomisk akseptabel økonomisk ramme, sett fra en leietakers side.
Det daværende Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemte derfor i 2012 at Statsbygg kunne selge eiendommen.
I 2013 ble det utredet etablering av Statsarkivet på eiendommen, men også dette prosjektet ble skrinlagt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet samtykket høsten 2014 på ny til at Statsbygg kunne selge eiendommen.
I forkant av begge beslutninger om salg hadde Statsbygg forespurt statlige etater om det var statlig behov for eiendommen. Statsbygg har også etter 2014 arbeidet med alternativ bruk av eiendommen, men uten hell. Statsbygg har nå lagt ut eiendommen for salg.
Det fremgår av spørsmålet at Hamar kommune kan tenke seg å kjøpe eiendommen for en symbolsk sum for å bevare kulturarven i offentlig eie.
Salg av statlig eiendom reguleres av avhendingsinstruksen av 19. desember 1997 nr. 1530.
Avhending av fast eiendom i statlig eie skal skje på den måte som gir det beste økonomiske resultatet for staten. Avhendingen skal skje til markedspris, med mindre annet er bestemt av Stortinget.
Avhendingsinstruksen åpner for at avhending kan skje ved direkte salg, enten dersom eiendommen har liten verdi, eller dersom bare et mindre antall kjøpere er aktuelle. Eiendommen er taksert til 19 mill. kroner, og har derfor ikke liten verdi.
Etter det vi har fått opplyst fra Statsbygg har flere interessenter meldt sin interesse for å overta Åker gård. Jeg legger til grunn at heller ikke vilkåret om at et mindre antall kjøpere er aktuelle er oppfylt.
Jeg ønsker derfor ikke å avbryte den pågående salgsprosessen for å tilby Åker gård direkte til Hamar kommune for en symbolsk sum. Et eventuelt salg av Åker gård til Hamar kommune til en pris lavere enn markedspris må dessuten godkjennes av Stortinget.
Åker gård representerer store kulturminneverdier. Gården er fredet med forskrift gitt i medhold av kulturminneloven § 22 A, jf. § 15. Den nye eieren er som følge av fredningen forpliktet til å ivareta kulturminneverdiene i tett dialog med kulturminnemyndighetene. Det er erfaringsmessig ikke noe som tilsier at private eiere med ønske om å eie og drive eiendommer skulle være mindre egnet til å ivareta kulturhistoriske verdier enn offentlige eiere.
For øvrig viser jeg til svar fra kultur- og kirkeministeren av 19. desember 2013 og mitt svar av 20. juni 2014 på dine tidligere spørsmål om Åker gård.