Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:211 (2016-2017)
Innlevert: 10.11.2016
Sendt: 10.11.2016
Besvart: 22.11.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvordan vil statsråden se til at Politidirektoratet setter mellomlederne i politiet best mulig i stand til å utøve lederrollen, og hvilke tiltak og krav settes til utøvelse av ledelse i politiet?

Begrunnelse

Uttalelser fra flere mellomledere i politiet i media kan tyde på at deler av politiet ikke erkjenner behovet for endringer av norsk politi og politireformen. Dette til tross for at Gjørv-kommisjonen og Politianalysen har påpekt at dagens organisering av politiet er en reell hindring for utviklingen av politiet og bedre polititjenester.
Rapporten fra 22. juli-kommisjonen påpekte at det som skilte det som gikk galt fra det som gikk dårlig var kultur, ledelse og holdninger. I Stortingets behandling av Nærpolitireformen, Innst. 3036 S -2014-2015 har Stortingets flertall slått fast at forbedring av kultur og ledelse må gjennomsyre hele etaten, og skal være en prioritert oppgave. Flertallet ber i merknadene regjeringen påse at underliggende etat utvikler spesifikke krav til ledelseskompetanse i politiet på alle nivåer, inkludert politimestre.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det følger av nærpolitireformen at det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikles gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer. Ett av effektmålene i nærpolitireformen er å bygge opp et politi som skaper bedre resultater i en kultur preget av åpenhet og tillit. Dette skal skje gjennom god ledelse og aktivt medarbeiderskap. Ledelse i politiet skal kjennetegnes ved at det både settes tydelig retning for utviklingen av etaten, og på gode endringsprosesser. Jeg følger opp gjennomføringen av nærpolitireformen i månedlige møter med Politidirektoratet.
I tildelingsbrevet til Politidirektoratet for 2016 fremgår at direktoratet i skal redegjøre nærmere for hvilke tiltak som er iverksatt for å nå dette målet i nærpolitireformen. Tiltakene vil bli evaluert av Difi i 2017.
Politidirektoratet opplyser at det er satt i gang tiltak innenfor politiet som vil styrke oppfølgningen av mellomledere og for å utvikle lederrollen.
Politidirektoratet har utarbeidet et rammeverk med krav til kompetanse og egenskaper for ledere på nivå 1 og 2. Rammeverket skal brukes i rekrutteringen av ledere på disse nivå, og skal sikre rekruttering av de best egnede kandidater.
Politidirektoratet arbeider med å heve kompetansen på alle ledernivå i etaten. Det er etablert en ny nasjonal ledergruppe på strategisk nivå bestående av landets 12 politimestre, 4 særorgansjefer og direktoratets ledelse. Dette skal gi mer effektiv styring og bedre gjennomføringskraft. Det pågår også et arbeid ute i politidistriktene med å etablere nye ledergrupper.
Ansatte i politiet kan søke seg til lederutdanning på Politihøgskolen eller ved eksterne utdanningsinstitusjoner. Politihøgskolen er i ferd med å utarbeide en nordisk master i politiledelse i samarbeid med dansk og svensk politi.
Politidirektoratet arbeider med å innføre metoder og verktøy som gjør at politiet, herunder mellomledere, jobber bedre og på nye måter. Politidirektoratet lager et eget utviklingsprogram for politioperative førstelinjeledere i distriktene. Oppmerksomheten rettes mot opplæring i basiskompetanse innen ledelse og trening av konkrete lederferdigheter. Programmet skal være praksisnært ved at utviklingsløpet kobles til praktiske oppgaver og utfordringer i ledernes hverdag. Dette tiltaket, som er et samarbeid mellom direktoratet og Politihøgskolen, skal også bidra til å realisere nye arbeidsformer som mer politiarbeid på stedet.
Politidirektoratet opplyser at de retter særlig oppmerksomhet på utvikling av mellomlederne i politiet, herunder at de sørger for å gi støtte og bistand til mellomlederne i etaten for å få enda bedre resultatoppnåelse. Det er derfor at direktoratet bl.a. lager et rammeverk som vil støtte lederne i endringsprosessene vi står ovenfor. Et annet tiltak er aktiv opplæring av HR-ansvarlige i etaten for å ivareta sin rolle i endringen i etaten gjennom «Prosjekt nye politidistrikt».
Jeg vil også nevne at Politidirektoratet i samarbeid med tillitsvalgte, distrikt og særorgan har laget en overordnet handlingsplan for å bedre kjønnsbalansen etaten. Målet er å øke andelen kvinner i lederstillinger, særlig i politistillinger. God kjønnsbalanse i politilederstillinger er nødvendig for å skape en attraktiv arbeidsplass, og for at politi- og lensmannsetaten skal tiltrekke seg, utvikle og beholde viktig kompetanse i fremtiden.