Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:212 (2016-2017)
Innlevert: 10.11.2016
Sendt: 10.11.2016
Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren
Besvart: 22.11.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Hvordan har statsråden fulgt opp samarbeidet med partene (BNL og Fellesforbundet), og har statsråden forsikret seg om BNLs forutsetning om Modul 2, slik at forbrukere kan være trygge på at den aktuelle bedrift har kvalifikasjoner og har betalt skatter og avgifter?

Begrunnelse

Etter utvidelsen av EU og Schengen-samarbeidet har det vært sterk vekst i antall arbeidstakere som tilbyr tjenester i Norge. Ofte tilbys lønns- og arbeidsvilkår som ikke følger regelverk og standarder, arbeidslivet blir uorganisert og vi får sosial dumping. Gjennom flere handlingsplaner er det tatt initiativer for å sikre et seriøst, godt og anstendig arbeidsliv.
I dok. 3:14 og 3:15 (2015-2016) reiser Riksrevisjonen omfattende kritikk imot myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping ved offentlige anskaffelser. Fra regjeringens side bekreftes det at arbeidslivskriminaliteten er blitt mer omfattende, grovere og mer sammensatt.
Som et bidrag til bekjempelse av arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping, er det igangsatt et arbeid med en markedsportal for håndverkstjenester, som skal samle og formidle kvalitetssikra informasjon om seriøsiteten til foretak i byggenæringa.
Etter høringer om ny markedsportal for håndverkstjenester, med blant annet Byggenæringens Landsforbund, ga komiteen samla uttrykk for følgende i Innst.

14 S (2015-2016):

«Komiteen vil understreke behovet for økt innsats, når det dreier seg om å sikre vårt seriøse næringsliv. Sosial dumping og useriøse aktører er en betydelig trussel imot både seriøse bedrifter og et organisert og godt arbeidsliv. Komiteen vil understreke at et nytt bidrag gjennom en egen håndverksportal, må utvikles og igangsettes i samarbeid med partene i arbeidslivet. Komiteen støtter BNLs syn om Modul 2.»

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Det er store problemer med useriøse foretak i bygge- og anleggsnæringen. De fleste foretakene følger regelverket og gjør en god jobb. Men useriøse foretak ødelegger for både de seriøse foretakene og kjøperne av tjenester. For forbrukere og for firmaer som trenger underleverandører, er det vanskelig å vite om foretak driver seriøst.
Jeg har derfor besluttet at departementet skal opprette et register for seriøse foretak. Tiltaket bygger på næringens forslag til "modul 2". Den nye ordningen kalles "Seriøsitetsregisteret". Registeret skal gi hovedentreprenører og ikke minst forbrukere en mulighet for å søke etter seriøse foretak, og samtidig være et sted for foretakene å vise at de er til å stole på. Jeg tror det nye registeret vil bli nyttig for forbrukerne, sammen med Håndverkerportalen som Forbrukerrådet arbeider med å etablere.
Jeg er opptatt av at vi får på plass en attraktiv og troverdig ordning som har tillit i markedet og som er enkel og forståelig å bruke for både publikum og næringen. Det er samtidig viktig for meg å ikke skape mer byråkrati. Derfor vil jeg, i hvert fall i første omgang, at registeret kun tar inn opplysninger som er elektronisk tilgjengelige og verifiserbare. Dette vil være opplysninger om foretakene fra Brønnøysundregistrene og om skatte- og avgiftsbetaling fra Skattedirektoratet.
På sikt kan det være aktuelt å utvide ordningen til også å gi andre opplysninger, som kompetanse i foretakene, oppfyllelse av HMS-krav, opplæringsbedrifter og lignende, etter hvert som disse kan utveksles elektronisk.
Jeg har i et møte med BNL og Fellesforbundet mandag 14. november 2016 fortalt om beslutningen om å opprette et seriøsitetsregister. Det er mitt klare inntrykk at beslutningen ble godt mottatt.