Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:216 (2016-2017)
Innlevert: 10.11.2016
Sendt: 11.11.2016
Besvart: 22.11.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Hva har statsråden gjort for å fremme norske synspunkter, utover å i det norske høringssvaret til revidert fornybardirektiv (datert 10. februar 2016) vise til at man må være oppmerksom på hvordan systemet brukes og oppfattes av forbrukerne («One must be very mindful of how such a system is used and how it is perceived by the consumers»)?

Begrunnelse

I Meld. St. 25 (2015-2016) Kraft til endring, varsles det at departementet vil fremme norske synspunkter i EUs arbeid med revisjon av fornybardirektivet, og i innstillingen vises det til at det er viktig å unngå at ordningen virker villedende når det gjelder sammenheng mellom produksjon, forbruk og opprinnelsesgarantier.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Europakommisjonen gjennomførte en omfattende høringsrunde i forberedelsene av den pågående revisjonen av fornybardirektivet. Fra norsk side ble det spilt inn synspunkter på en rekke av områdene som omfattes av det reviderte direktivet.
Norge deltar også i Concerted Action under fornybardirektivet, som ble etablert av Europakommisjonen i 2010. Dette er et forum som gir medlemslandene mulighet til å dele synspunkter og erfaringer fra gjennomføring av direktivet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) deltar i arbeidsgruppen for opprinnelsesgarantier og har delt norske erfaringer og synspunkter her.
Det er forventet at Europakommisjonens forslag til nytt fornybardirektiv blir lagt frem i en omfattende pakke med flere andre forslag før jul. Når direktivforslaget er klart vil det bli sendt på høring og jeg vil gi ytterligere innspill til EU fra norsk side.