Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:222 (2016-2017)
Innlevert: 11.11.2016
Sendt: 14.11.2016
Besvart: 24.11.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Selv om politiet konkluderer med at det har pågått straffbare utslipp av kjemikalier i sjø, henlegger de saken, fordi utslipp av lusekjemikalier er en anvendt praksis i oppdrettsbransjen som synes å være akseptert av fagmyndighetene.
Er klima- og miljøvernministeren kjent med at dette er tilfelle, og hva har han tenkt å foreta seg?

Begrunnelse

Viser til NRK Brennpunkts reportasje om fiskeoppdrett:

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/henlagt-fordi-alle-gjor-det-1.13218862

Her uttaler Politiadvokat Amund Sand at man på grunnlag av etterforskningen konkluderte med at utslippene innebærer et brudd på forurensningsloven, og at dette i utgangspunktet er en straffbar handling.
Men fordi utslipp av lusekjemikalier er en anvendt praksis i oppdrettsbransjen som synes å være akseptert av fagmyndighetene, så henla han saken fordi «foretaksstraff ikke anses hensiktsmessig».
– Hvis fagmyndighetene hadde gitt klart uttrykk for at slike utslipp fra brønnbåter er ulovlige og straffbare, ville min konklusjon i forhold til straffansvar blitt en annen, sier Sand ved Trøndelag politidistrikt.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Økt bruk av legemidler til behandling mot lakselus de senere år, har skapt et behov for avklaring av gjeldende regelverk og iverksettelse av nye tiltak for å beskytte miljøet. Det er vanlig praksis i oppdrettsnæringen at brønnbåter brukes til avlusing, og badebehandling i brønnbåt kan, avhengig av omstendighetene, være et godt miljømessig alternativ til avlusing i oppdrettsmerd. Det vil bero på en konkret vurdering om et enkeltutslipp er i strid med forurensningsforbudet i forurensningsloven. Dersom utslippet ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper kan det finne sted uten tillatelse etter forurensningsloven. For utslipp av badebehandlingsvann fra brønnbåter må man blant annet se hen til hvilke legemidler som finnes i badebehandlingsvannet, hvor store mengder det dreier seg om og hvor utslippet finner sted. Man kan ikke vurdere det enkeltstående utslipp isolert, men må se på samlet belastning i resipienten. Det er ønskelig å legge til rette for fortsatt bruk av brønnbåt til avlusing, men det må skje på en lovlig og miljømessig forsvarlig måte.
Nærings- og fiskeridepartementet har hatt på høring flere forslag til innstramninger i reguleringene for legemiddelbruk i næringen, særlig med tanke på å beskytte miljøet.
De foreslåtte endringene kan kort oppsummeres slik:

- For å beskytte aktive rekefelt og eventuelt andre sårbare arter, ble det foreslått å stille krav til hvor tømming av behandlingsvann etter medikamentell behandling i brønnbåt, kan eller ikke kan foregå.
- For å forebygge opphopning av rester av kitinsyntesehemmere (flubenzuroner) under anleggene som bruker slike stoffer, ble det foreslått å forlenge tiden mellom hver gang slike stoffer kan brukes, og at de ikke kan brukes med mindre miljøtilstanden under anleggene er god.
- Det ble foreslått at disse stoffene ikke kan brukes på lokaliteter som ligger i nærheten av rekefelt.
- Det ble foreslått at oppdretter i større grad enn i dag må vurdere risiko for negative miljøeffekter og innarbeide risikoreduserende tiltak ved behandling mot lakselus i sitt planverk.

Departementet arbeider nå med å gjennomgå høringsuttalelsene før endelig beslutning tas.
Forslaget innebærer blant annet å innføre krav til hvor tømming av avlusingsvann fra brønnbåter kan eller ikke kan foregå. I den forbindelse ligger det også til rette for at utslippene på generelt grunnlag kan lovliggjøres etter forurensingsloven. Det er lite ønskelig om brønnbåtaktøren i hvert enkelt tilfelle må vurdere om utslippet rammes av forurensingsforbudet og i så fall søke om tillatelse etter forurensningsloven. Det forutsettes at det som grunnlag for fastsettelse av eventuelle soner der avlusingsvann skal kunne tømmes, skal framskaffes tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag og at det foretas grundige vurderinger av egnethet slik at de aktuelle utslippene ikke skal medføre uakseptable effekter i miljøet.
Jeg vil i samråd med fiskeriministeren følge opp dette og sørge for at miljøhensyn ivaretas på en god måte.