Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:224 (2016-2017)
Innlevert: 11.11.2016
Sendt: 14.11.2016
Besvart: 23.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Hva vil statsråden konkret gjøre for at ISF - ordningen ikke fungerer som en hindring for å opprette tilbud innen geriatri ved norske sykehus, slik den nå gjør ved St. Olavs Hospital?

Begrunnelse

Statsråden besvarte skiftelig spørsmål fra undertegnede om geriatri (Dokument nr. 15:160 (2016-2017) 08.11.
I spørsmålet vises det til at St.Olavs Hospital ikke vil opprette geriatrisk tilbud for behandling av eldre med hoftebrudd, blant annet fordi tilbudet ikke betaler seg selv gjennom stykkprisfinansiering (ISF- systemet).
I sitt svar redegjør statsråden blant annet for hvordan finansieringssystemet i sykehusene er innrettet. Dette er vel kjent og ikke hva som ble etterspurt i spørsmålet. Statsråden svarte imidlertid ikke på problemstillingen, at sykehus nedprioriterer geriatritilbudet og blant annet begrunner det i manglende uttelling i ISF- systemet. Slik det nå skjer ved St. Olavs Hospital.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: De regionale helseforetakene har, innenfor de rammer som Stortinget fastsetter, ansvaret for å dimensjonere og organisere tjenesten for å ivareta sitt sørge for-ansvar. Stortinget har bestemt at de regionale helseforetakene skal finansieres dels gjennom en basisbevilgning og dels gjennom ulike aktivitetsbaserte finansieringsordninger som understøtter dette sørge for-ansvaret.
Finansieringsordningene er etter min vurdering et lite egnet virkemiddel for å styre lokale prioriteringer og beslutninger om organisering. Det betyr ikke at det er mulig å etablere finansieringsordninger som virker helt nøytralt på prioritering og organisering. Utforming av innsatsstyrt finansiering kan imidlertid ikke endre plasseringen av ansvaret for den konkrete innretningen av tilbudet til pasientene – det ligger i tjenesten. Det gjelder også for ev. opprettelse og organisering av tilbud innen geriatri.
Samtidig vil jeg understreke at finansieringsordningenes viktigste formål er å understøtte helseregionenes sørge for-ansvar. Det konkrete innholdet i dette sørge-for-ansvaret vil utvikle seg over tid i lys av utvikling i bl.a. behov, teknologi og medisinsk-faglig kunnskap. Det innebærer at også finansieringsordningene må forvaltes og utvikles i tråd med slike endringer.
Helsedirektoratet har ansvar for å forvalte ordningen med ISF. Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet arbeider kontinuerlig med å videreutvikle ordningen på en hensiktsmessig måte.