Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:227 (2016-2017)
Innlevert: 11.11.2016
Sendt: 14.11.2016
Besvart: 21.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Det vises til statsrådens svar av 7. november d.å. på mitt spørsmål om gjennomførte takstendringer i Bømlopakken. Statsråden svarer at «Etter SDs oppfatning er takstene som ble gjort gjeldende fra 9. mai 2016 i tråd med Stortingets behandling.»
På hvilken måte mener statsråden at Stortingets behandling av saken gir hjemmel for de nye takstene, takster som er betydelig høyere enn det Stortinget tidligere har gitt tilslutning til, og hvorfor ble ikke Stortinget forelagt en egen sak om det reviderte bompengeopplegget?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Som jeg viste til i mitt svar av 7. november 2016, er det i St.prp. nr. 78 (2008-2009) forutsatt en gjennomsnittstakst på kr 52 per kjøretøy (2009-priser). Det ble samtidig gitt foreløpige anslag for takstene for de ulike takstgruppene basert på denne gjennomsnittstaksten. Gjennom behandlingen av St.prp. nr. 78 (2008-2009)/Innst. S. nr. 343 (2008-2009), ga Stortinget samtykke til innkreving av bompenger til delvis bompengefinansiering av Bømlopakken etter vilkårene gitt i proposisjon.
De justerte takstene som er gjort gjeldende fra 9. mai 2016, er det takstnivået som er nødvendig for å opprettholde den fastsatte gjennomsnittstaksten. Hjemmelen er å finne i Stortingets vedtak I, som lyder som følger:

«Stortinget samtykkjer i at bompengeselskapet får løyve til å krevje inn bompengar til delvis bompengefinansiering av Bømlopakken etter vilkåra i St.prp. nr. 78 (2008-2009) og Innst. S. nr. 343 (2008-2009).»