Skriftlig spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:238 (2016-2017)
Innlevert: 15.11.2016
Sendt: 16.11.2016
Besvart: 24.11.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jorodd Asphjell (A)

Spørsmål

Jorodd Asphjell (A): Vil statsråden ta et initiativ overfor Statsbygg slik at Justismuseet kan komme inn i lokaler mer egnet for museal virksomhet enn de de besitter i dag?

Begrunnelse

Justismuseet i Trondheim har en viktig rolle i å dokumentere og formidle norsk rettshistorie. Museet er det eneste av sitt slag her til lands og har en betydelig samling fra rettsvesenet, politi og kriminalomsorgen. Stiftelsen Norsk rettsmuseum ble etablert så sent som i 2001 og er lokalisert i det gamle Kriminalasylet I Trondheim, bygd som slaveri i 1830 årene. Lokalene er lite egnet som kontor- og utstillingslokaler og det har siden stiftelsen ble etablert vært arbeidet med å få utvidet til andre lokaler.
Statsbygg har utarbeidet et ferdig forprosjekt for å sette i stand nabobygningen, Det militære sykehus, for at Justismuseet kan ta disse lokalene i bruk. Foreløpig anslag viser at Justismuseet vil trenge en økning i årlig tilskudd på kr. 1,2 millioner. Et relativt beskjedent beløp sett hen til den viktige funksjonen dette museet har i sin formidling av norsk rettshistorie.
På grunn av forventet bygge/rehabiliteringstid, vil det ta ca. 2 år fra oppdragsbrevet går til Statsbygg, før forventet husleieøkning vil begynne å gjøre seg gjeldende.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justismuseet har en viktig rolle i formidlingen av norsk justishistorie og gjør en svært god innsats for å bidra til å gi sine besøkende god innsikt i viktige deler av denne. Jeg er kjent med at det foreligger ønske om mer hensiktsmessige lokaler for museet. Jeg leser spørsmålet fra representanten dithen at det her er snakk om initiativ i form av økt tilskudd og derigjennom økte driftsmidler til Justismuseet.
I så henseende må jeg vise til at Regjeringens bevilgningsforslag for 2017 på den aktuelle posten er 4 974 000 kroner, jf. Prop. 1 S (2016-2017) for Justis- og beredskapsdepartementet. Det er ikke lagt inn særskilte midler til nye lokaler for Justismuseet i dette budsjettforslaget. Budsjettet er nå til behandling i Stortinget.