Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:245 (2016-2017)
Innlevert: 16.11.2016
Sendt: 17.11.2016
Besvart: 25.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Pasient- og brukerombudet har en viktig oppgave med å ivareta innbyggere som er usikker på om de får rett helsehjelp. Ombudet i Oslo Akershus betjener 24 % av befolkningen men får 14 % av rammen for pasient- og brukerombudsrammen. Det er noe stordriftsfordeler med et så stort kontor, men ikke i den størrelsesorden som skjevhet i finansiering tilsier. Avtalen for Oslo ble inngått i 2004 og utvidet i 2015 når Akershus ble innlemmet.
Hva vil ministeren gjøre for å sørge for likeverdige ombudstjenester?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Representanten Grung tar opp et viktig tema. Det er ingen tvil om at pasient- og brukerombudene utfører et viktig arbeid. Ordningen med pasient- og brukerombud skal være et lavterskeltilbud for pasienter, brukere og pårørende, hvor hovedoppgaven er å ivareta disse gruppenes behov, interesser og rettssikkerhet i møte med spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
I forbindelse med at helseforetaksreformen ble innført fra 1.1.2002, ble ansvaret for Pasient- og brukerombudet (den gang Pasientombudet) flyttet over til staten. Det ble samtidig besluttet at Helsedirektoratet (den gang Sosial- og helsedirektoratet) skulle administrere ordningen. Oslo kommune etablerte allerede i 1987 et ombud for brukere av helse- og sosialtjenester. Både Oslo kommune og Helsedirektoratet har så langt sett det som formålstjenlig å ha en avtale der Oslo kommune via et kommunalt ombud sørger for pasient- og brukerombudstjenester for innbyggerne i Oslo og Akershus. Kontoret i Oslo og Akershus finansieres delvis av Oslo kommune og delvis av staten, der finansieringen fra staten reguleres av en avtale om kjøp av tjenester. I tillegg til pasient- og brukerombud, finansierer staten også Norsk pasientforening i Oslo. Pasientforeningen utøver også ombudstjenester innen helse- og omsorgssektoren.
Ordningen med pasient- og brukerombud skal tilby tjenester i alle fylker og det skal være en likebehandling av pasienter og brukere uavhengig av geografi. Som representanten Grung sier, så er det forventet at ombudet i Oslo og Akershus bør ha noen stordriftsfordeler. I tillegg har Oslo og Akershus en mer fordelaktig geografi med tanke på å nå pasienter og brukere enn store deler av resten av landet.
Helse- og omsorgsdepartementet vil også vise til at den statlige overføringen for å sørge for ombudstjenester i Akershus økte i forbindelse med at avtalen med Oslo kommune ble reforhandlet i 2014. Dette til tross for at andre kontor fikk kutt i forbindelse med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.
Helsedirektoratet har i sakens anledning orientert meg om at de vil følge utviklingen og vil ta opp eventuelle framtidige behov for å se på ressursfordelingen mellom kontorene med Helse- og omsorgsdepartementet.