Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:255 (2016-2017)
Innlevert: 17.11.2016
Sendt: 18.11.2016
Besvart: 25.11.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Guri Melby (V)

Spørsmål

Guri Melby (V): Hva er status for arbeidet med en allmenn språklov, hvor tegnspråk er formelt forankret som fullverdig språk, og når vil Stortinget få et lovforslag omhandlende en slik lov til behandling?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og meining – språkmeldingen – ble det gitt tilslutning til etablering av en egen språklov.
Venstre har ved flere anledninger etterlyst status for denne loven. I en interpellasjonsdebatt i Stortinget i februar 2014, der Trine Skei Grande etterlyste en oppfølging av den omfattende språkmeldinga, svarte daværende kulturminister Widvey at Kulturdepartementet nå ville se på muligheten for å lage en mest mulig helhetlig språklov.
I språkmeldingen ble det slått fast politisk at norsk tegnspråk er et fullverdig språk i Norge. Tegnspråk – og det offentlige ansvaret for dette – skal ifølge meldingen innlemmes i en allmenn språklov. Det er nå gått mange år siden Stortinget gav sin tilslutning til nevnte melding, og det er mange som etterlyser fortgang i det igangsatte arbeidet. Særlig døve, som har ventet lenge på at anerkjennelsen av norsk tegnspråk skal formaliseres som fullverdig språk ved en forankring i en allmenn språklov.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: En viktig utfordring i språkpolitikken er å sikre at norsk skal fungere som et mest mulig fullverdig språk i alle deler av samfunnet. En helhetlig språklov vil være ett virkemiddel for å oppnå målene i språkpolitikken. Som kjent arbeider departementet nå med muligheten for å lage en mest mulig helhetlig språklov, og vurderer de språkpolitiske og ikke minst de mange juridiske spørsmål som må avklares før et utkast til lov kan presenteres. Dette er et krevende arbeid og departementet tar sikte på å fremme et forslag så raskt som mulig etter å ha hatt et lovutkast ute på bred høring. Før dette er det vanskelig å være konkret om tidspunktet for når en sak om helhetlig språklov kan legges fram for Stortinget.