Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:256 (2016-2017)
Innlevert: 17.11.2016
Sendt: 18.11.2016
Besvart: 28.11.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Hva burde bevilgningen på kap.334 post 50 være i 2017 for å dekke pris- og lønnsvekst og kompensere for bortfall av bidrag fra kommersiell allmennkringkaster på post 51, og hvor mye representerer regjerningens forslag i sum på disse postene i reelt kutt i forhold til bevilgningen for 2016?

Begrunnelse

Som følge av at avtalen mellom Kulturdepartementet og TV2 AS opphører den 31.desember 2016, faller det årlige vederlaget til det audiovisuelle produkt bort fra og med 2017.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Bevilgningen på kap. 334, post 50 foreslås økt med om lag 9,4 mill. kroner fra 2016 til 2017.
Utviklingen i statsbudsjettets utgifter kan beskrives ved den underliggende utgiftsveksten. Fra 2016 til 2017 anslås denne til å være 1,7 pst., mens veksten i løpende kroner anslås til 4,1 pst. Statsbudsjettets prisvekst er dermed anslått til 2,4 pst., jf. Prop. 1 S (2016–2017) Gul bok, side 18.
Regjeringen vil bygge sin politikk på en effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Regjeringen har derfor innført en effektiviserings- og avbyråkratiseringsreform (ABE-reformen), som forutsetter at alle statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli mer effektive. Reformen, som skal gi insentiver til mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom for prioriteringer i statsbudsjettet, medfører en årlig overføring som tilsvarer 0,5 pst. av alle driftsbevilgninger som bevilges over statsbudsjettet. I tillegg har Kulturdepartementet i budsjettforslaget for 2017 hentet ut og omfordelt effektiviseringsgevinster ut over besparelsene i ABE-reformen. Filmfondet er som øvrige poster i kulturbudsjettet en del av dette.
Kulturdepartementets bevilgningsforslag er fordelt på en lang rekke kulturelle virksomheter, stipend- og tilskuddsordninger som er innrettet mot hele bredden av norsk kunst- og kulturliv. Den brede fordelingen er viktig og bidrar bl.a. til å opprettholde tilbud innen kunst, kultur og frivillighet over hele landet som kommer flest mulig til gode. Gjennom omprioriteringer har regjeringen styrket eksisterende tiltak og opprettet enkelte nye, med sikte på å motvirke ledighet, styrke kulturell og kreativ næring, bidra til offentlig-privat samarbeid og til et mangfoldig og inkluderende kulturliv.
I forbindelse med at avtalen mellom Kulturdepartementet og TV 2 AS opphører 31. desember 2016, vil TV 2s forpliktelse til å betale et årlig vederlag til Norsk filminstitutts tilskuddsordninger falle bort. Vederlaget fra TV 2 har blitt inntektsført på kap. 5568, post 72 og bevilget på kap. 334, post 51. I 2016 var vederlaget fra TV 2 på om lag 11,1 mill. kroner. Dette medfører således at bevilgningen til filmfondet reduseres tilsvarende for 2017.