Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:258 (2016-2017)
Innlevert: 17.11.2016
Sendt: 18.11.2016
Besvart: 28.11.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): Regjeringens mantra har vært at for å få fart på veiutbyggingen må det på plass statlige planprosesser. Det er bl.a. bestemt at statlig plan skal brukes for vegstrekningen mellom Lyngdal vest og Sandnes. Alle kommunene på strekningen har gitt sin tilslutning til dette, og forventningene til en rask planprosess har vært stor. Prosessen ser imidlertid ut til å ha stoppet helt opp.
Hvordan er den videre fremdriften i planprosessen for denne vegstrekningen, og hvem har ansvaret for forsinkelsen?

Begrunnelse

Regjeringen har bestemt at statlig plan skal brukes for vegstrekningen mellom Lyngdal vest og Sandnes. Hovedbegrunnelsen har vært av hensyn til rask gjennomføring av planprosessen. Etter gjeldende fremdriftsplan skulle planprogrammet for denne strekningen vedtas våren 2016. Til tross for dette har planprogrammet enda ikke blitt lagt ut til offentlig ettersyn.
Listerregionen har i en pressemelding bedt om svar på hvorfor planprosessen har stoppet helt opp, og viser til at hele prosessen nå er minst et halvt år på etterskudd. Alle kommunene på strekningen Lyngdal vest- Sandnes har for mange måneder siden sagt ja til bruk av statlig plan, og forventningene til en rask planprosess har derfor vært stor. Ordførerne på strekningen er nå fortvilet over manglende fremdrift, og har forsøkt å finne ut hva som gjenstår før planprogrammet kan legges ut til offentlig ettersyn, uten å lykkes. Vegdirektoratet svarer at de arbeider med det faglige grunnlaget, men vil ikke svare på hva det gjelder. Kommunal- og regionaldepartementet henviser til samferdselsdepartementet, som ikke har svart at de bare kan svare på skriftlige spørsmål.
Ordførerne i Kvinesdal og Flekkefjord har sendt konkrete spørsmål til samferdselsdepartementet som så langt ikke er besvart. De har sendt spørsmål både om hva som gjenstår før planprogrammet kan legges ut til offentlige ettersyn, hva som er det faglige grunnlaget vegdirektoratet og samferdselsdepartementet arbeider med, hvor mye forsinket planprosessen er, og hvem som har ansvaret for at planprosessen er forsinket.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det er riktig at regjeringen ønsker å bygge mer vei og gjennomføre raskere planprosesser. Det har i mange år vært påpekt at prosessene har vært for omstendelige og tidkrevende med mange muligheter til omkamp. Etter regjeringsskiftet er det gjort en rekke grep som vil legge til rette for at man kan bygge mer vei, raskere, bedre og billigere.
Når det gjelder E39 mellom Stavanger og Kristiansand så er det viktig for regjeringen at den utbedres, for å redusere reisetid, utvide bo- og arbeidsregionene, samt styrke trafikksikkerheten. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sluttet seg til anmodning fra Samferdselsdepartementet om bruk av statlig kommunedelplan på E39 mellom Sandnes og Lyngdal vest. I første omgang skal et planprogram for strekningen legges ut til offentlig ettersyn, før det deretter skal utformes utkast til kommunedelplan.
Planprogrammet er så langt ikke ferdigstilt. Der forrige regjering la til grunn at store deler av strekningen skulle planlegges og bygges som 2-feltsvei med midtdeler, har dagens regjering lagt til grunn at den skal planlegges som firefelts vei. Det har medført at man må revurdere løsninger som man tidligere hadde lagt til grunn, slik at man bygger en vei som faktisk er mer fremtidsrettet.
Representanten Omland antyder at prosessen er stoppet opp. Det er ikke riktig. Problemstillinger rundt grunnlaget for et planprogram for ny E39 mellom Sandnes og Lyngdal vest er til vurdering i departementsapparatet. En av tingene man vurderer er en ytre linje, den såkalte Jærlinja. Det har vært nødvendig med nye vurderinger fra Vegdirektoratet, og disse er akkurat mottatt i departementet.
Det er for tidlig å kunne si noe konkret om når et planprogram for strekningen vil kunne bli lagt ut til offentlig ettersyn, men saksbehandling av saken vil bli gitt høy prioritet.