Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:269 (2016-2017)
Innlevert: 18.11.2016
Sendt: 18.11.2016
Besvart: 24.11.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): På Dagsrevyen søndag 13.11. omtalte statsråden "våre internasjonale forpliktelser" mht. ulv i Norge. Stortingets innst. 330S (2015-2016) vises det til betydelig tvil om dette er en internasjonal forpliktelse eller om den ulven vi har i Norge er i brudd med naturmangfoldloven. Stortinget bestilte derfor en gengjennomgang av den ulven vi har i Norge. Det ble poengtert at undersøkelsen måtte være uavhengig og utført av fagmiljøer med kompetanse til å utføre den på helhetlig DNA.
Hva er status på dette arbeidet?

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Meld. St. 21 (2015-2016) Ulv i norsk natur ble behandlet i Stortinget den 6. juni i år, og regjeringen vil følge opp de vedtak og anmodninger Stortinget besluttet i den forbindelse. Enkelte av disse vil kreve både grundige vurderinger, tid og budsjettmidler. Stortingets vedtak nr. 773, der regjeringen bes bestille en ny uavhengig utredning av den genetiske opprinnelsen til ulvestammen i Norge, er blant disse. I og med at dette er et oppdrag som skal settes ut til eksterne, må gjeldende anbudsregelverk respekteres. Det er nødvendig å utforme dette oppdraget slik at vi er sikre på at vi får utredet alle nødvendige forhold knyttet til den genetiske opprinnelsen til ulvestammen i Norge.

Når det for øvrig gjelder representantens henvisning til den kommende klagebehandlingen vedrørende ulv viser jeg til Innst. 330 S (2015-2016) der Energi- og miljøkomiteens flertall la til grunn at

"forvaltningen av ulv skal skje innenfor rammen av internasjonale forpliktelser etter Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. Flertallet vil understreke at vi skal ta vare på ulv i norsk natur, og at ulv som annet naturmangfold har verdi i seg selv".

Videre har Høyesterett i dom av 1. september 2016 uttalt at

"Det er på det rene at den norske ulvebestanden er en "naturlig" bestand, og at den er fredet".

Høyesterett skriver videre at det er

"… en uttalt lovgiverforutsetning at spørsmålet om bestanden er utrydningstruet skal knyttes tett opp mot den norske Rødlista. Et slik nasjonalt perspektiv på bestanden er etter mitt syn også en nærliggende konsekvens av statenes forpliktelser etter Bernkonvensjonen artikkel 6."