Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:275 (2016-2017)
Innlevert: 21.11.2016
Sendt: 22.11.2016
Besvart: 29.11.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Fosterforeldre for barn med funksjonsnedsettelser har særlig behov for tett oppfølging og gode og stabile rammer. Slik det er i dag, opplever mange at dette ikke er tilfelle. Det vises til vedtak 742 og 749, jf. Innst. 318 S (2015-2016).
Hvordan følger regjeringen opp disse vedtakene?

Begrunnelse

I forbindelse med Stortingets behandling av fosterhjemsmeldingen, ba Stortinget regjeringen sikre fosterfamilier med barn med funksjonsnedsettelser trygge og forutsigbare rammevilkår og god og koordinert tilrettelegging, og Stortinget regjeringen om en full gjennomgang av fosterhjemskontraktene, og komme med en løsning som gir større forutsigbarhet enn i dag, herunder bedre rettigheter for fosterforeldrene og en mer formell tilknytning for barnet til fosterhjemmet, jf. Innst. 318 S (2015-2016), vedtak 742 og 749.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg er opptatt av at fosterforeldre skal får god og forutsigbar oppfølging og tilrettelegging, slik at de på best mulig måte kan klare det viktige samfunnsoppdraget de har påtatt seg. For å kunne gi riktig hjelp og oppfølging må barneverntjenesten ha tilstrekkelig kompetanse og kunnskap til å treffe riktige beslutninger og sette inn rette tiltak. Dette omfatter også kunnskap om barn med forskjellige funksjonsnedsettelser. Slike saker krever ofte et godt samarbeid mellom barnevernet og helsetjenesten. Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har de siste årene fått flere oppdrag som skal bidra til å stryke tjenestetilbudet og samhandlingen mellom barnevernet og helsetjenester for barn og unge.
Fosterhjemsmeldingen gir en helhetlig gjennomgang av fosterhjemsområdet, med hovedvekt på faglige tiltak. Meldingens mål er å heve kvaliteten i fosterhjemsomsorgen gjennom blant annet økt veiledning og faglig oppfølging. Stortinget ga sin tilslutning til forslagene i meldingen, og vedtok i tillegg 17 anmodningsvedtak. I et av vedtakene, nr. 753, ber Stortinget regjeringen om å igangsette en NOU om fosterhjemsomsorgen for å få en helhetlig gjennomgang.
Jeg er nå i gang med å følge opp tiltakene og vedtakene etter fosterhjemsmeldingen. I oppfølgingen av disse, særlig anmodningsvedtak nr. 753, kan det være aktuelt å vurdere videre utvikling av rammevilkårene for fosterforeldre. Det vises for øvrig til omtale av oppfølging av vedtakene i Prop 1 s (2016-2017).