Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:279 (2016-2017)
Innlevert: 22.11.2016
Sendt: 22.11.2016
Besvart: 29.11.2016 av næringsminister Monica Mæland

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Vil Nærings- og fiskeridepartementet sørge for at det kommer nok penger til IFE på Kjeller slik at man kan sikre en trygg og sikker håndtering av det radioaktive avfallet?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Regjeringen varslet i statsbudsjettet for 2017 at den, ut ifra samfunnsmessige hensyn, vil ta et medfinansieringsansvar for håndtering og oppbevaring av norsk radioaktivt avfall og fremtidig nedbygging av de nukleære anleggene på Kjeller og i Halden. Institutt for energiteknikk (IFE), som eier av atomanleggene og forurenser, vil også måtte bidra til inndekning av kostnadene.
I statsbudsjettet for 2016 er det bevilget 10 mill. kroner til undersøkelser av brukt reaktorbrensel som er lagret på Kjeller. I statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen 28 mill. kroner til tiltak på det nukleære området, hvorav 21 mill. kroner til videre studier for å avklare om det norske reaktorbrenselet kan sendes til reprosessering i Frankrike, og 7 mill. kroner for utredning av et nytt kombinert lager og deponi for lav- og mellomaktivt atomavfall (KLDRA), tilsvarende anlegget i Himdalen.
I forbindelse med ny saldering av statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen ytterligere 15 mill. kroner til nødvendige tiltak for trygg håndtering av atomanleggene og oppbevaring av nasjonalt atomavfall. Midlene vil kunne overføres til 2017.
Basert på den kunnskap vi nå har anser departementet at det med dette foreligger inndekning av tidskritiske aktiviteter ved IFE i 2016 og 2017 knyttet til trygg håndtering av det radioaktive avfallet på Kjeller. Dette er også i samsvar IFEs egne uttalelser om behov for statlig medfinansiering knyttet til kritiske aktiviteter som ikke bør utsettes lenger fram tid.
Jeg vil komme tilbake til Stortinget i 2017 hva gjelder avklaring av videre statlig medfinansiering av oppryddingstiltak ved IFEs atomanlegg.