Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:293 (2016-2017)
Innlevert: 24.11.2016
Sendt: 24.11.2016
Besvart: 29.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): De statlige barnehusene har registrert en radikal økning i antall barn og unge mistenkt utsatt for seksuelle overgrep eller vold. For å ivareta rettsikkerheten til barnet skal lege med spesialkompetanse utføre medisinsk undersøkelse i forbindelse med avhør. Barnehusene har ulike avtaler med sine helseforetak og alle barn blir ikke undersøkt.
Har ministeren vurdert å sikre barns rettssikkerhet med å la de medisinske undersøkelsene bli en del av helseforetakenes sørge for-ansvar og ikke prisgitt justis sin betalingsevne?

Begrunnelse

De siste årene har det vært en radikal økning i henvendelser til de statlige barnehusene. Vest politidistrikt sin operasjon Dark Room vil øke behovet for avhør og oppfølging.
Det enkelte barnehus har ulike avtaler med sine respektive helseforetak og noen betaler stykkpris. Det vises til at avtalene med helseforetakene er gjenstand for store utfordringer med tanke på å nå de barna som skal ha medisinske undersøkelser når de trenger det. Barnehuset i Bergen har for eksempel lege/sykepleier kun en dag i uken. Det betyr at en del barn må vente, eller at de ikke får komme til Barnehuset om overgrepet har skjedd på en dag det ikke er lege.
Vi er kjent med at POD arbeider med retningslinjer for barnehus.
Vi er også kjent med at i oppdragsdokumentet for 2016 ble de regionale helseforetakene pålagt å ansette sosialpediatere i alle barneavdelinger.
Overgrepsutsatte barn som avhøres ved Statens barnehus skal tilbys medisinske undersøkelse. De regionale helseforetakene har ansvar for tilbud til voksne og barn utsatt for seksuelle overgrep, herunder inngå avtaler med videreførte kommunale overgrepsmottak fra 1. januar 2016.
I opptrappingsplanen mot vold og overgrep står det: " regjeringen har som mål at alle barn som avhøres ved Statens barnehus får tilbud om medisinsk undersøkelse. Det skal vurderes å utvide undersøkelsen til også å innbefatte en vurdering av psykisk helse, da skadene av vold og seksuelle overgrep kan være av både fysisk og psykisk art på både kort og lang sikt."
I budsjettet for 2016 fikk Krf gjennomslag for at regjeringen skal gjennomgå betalingspraksis for medisinske undersøkelser ved barnehusene for å sikre likhet og at alle barn ble ivaretatt.
Erfaringene med at alle rettsmedisinske obduksjoner skulle betales av politiet medførte en kraftig reduksjon av antall obduksjoner. Betaling påvirker tilbudet. Når det står om barns rettssikkerhet så bør finansiering vurderes nøye.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som representanten Grung viser til er de regionale helseforetakene i oppdragsdokumentet for 2016 gitt i oppdrag å sørge for at overgrepsutsatte barn som avhøres ved Statens barnehus tilbys medisinsk undersøkelse. En medisinsk undersøkelse i barnehus har to formål: Et rettslig, der formålet er å undersøke barnet for tegn på vold og overgrep, beskrive og dokumentere eventuelle skader med tanke på en fremtidig rettssak. Dette er en klinisk rettsmedisinsk undersøkelse. Videre har undersøkelsen et medisinsk formål gjennom å utrede symptomer, påvise sykdom og behandle sykdom og skader. Ettersom det er barneleger med særskilt kompetanse, sosialpediatere, som utfører kliniske rettsmedisinske undersøkelser i barnehusene, blir det gjort en total medisinsk vurdering av barnets symptomer i samme undersøkelse. Unntaket er der hvor det er gjennomført en medisinsk undersøkelse i forbindelse med akutt innleggelse i sykehus, eller der hvor det nylig er gjennomført en medisinsk undersøkelse i en annen forbindelse.
Det er nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeider felles retningslinjer for Statens barnehus under ledelse av Politidirektoratet. Arbeidsgruppen har fått et tilleggsoppdrag om å fastsette en nasjonal betalingssats for den kliniske rettsmedisinske undersøkelsen i Statens barnehus rekvirert av påtalemyndigheten. Dette arbeidet skal etter planen være ferdig i 2016. Kostnaden knyttet til den kliniske rettsmedisinske delen av undersøkelsen som er rekvirert av påtalemyndigheten skal dekkes av Statens barnehus, mens den medisinske delen som tilbys ut over dette er en del av de regionale helseforetakenes sørge for-ansvar og skal finansieres av helseforetakene. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å gjøre de nødvendige endringer i ISF-regelverket, slik at den delen av den medisinske undersøkelsen i barnehus som har et rent medisinsk formål inkluderes i ISF.
Barneleger med videreutdanning i sosialpediatri er en sårbar kompetanse. Min vurdering er at det arbeides godt med å bygge opp denne kompetanse i de regionale helseforetakene. Jeg vil likevel følge utviklingen nøye og be de regionale helseforetakene om fortsatt å bygge opp kompetanse og kapasitet på dette området for å sikre at alle barn som avhøres på Statens barnehus får tilbud om en medisinsk undersøkelse.