Skriftlig spørsmål fra Lise Solveig Wiik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:295 (2016-2017)
Innlevert: 24.11.2016
Sendt: 24.11.2016
Besvart: 02.12.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Lise Solveig Wiik (A)

Spørsmål

Lise Solveig Wiik (A): Hvilke kvalitetskriterier ble lagt til grunn ved valg av distributør av lørdagsaviser, og hvilke tiltak vil statsråden igangsette slik at alle som abonnerer på lørdagsavisen igjen mottar disse?

Begrunnelse

Stortingets flertall vedtok 15. juni 2015 ny lov om posttjenester (postloven). Postloven innebærer blant annet at utleveringsfrekvensen er redusert fra seks til fem dager i uka. Det var en klar forutsetning i Stortinget at regjeringen skulle finne en løsning på ombringelse av lørdagsaviser. Samferdselsdepartementet hadde ansvaret for i løpet av 2016 å inngå avtale om distribusjon av aviser i abonnement på lørdager. Etter at et privateid firma vant anbudet og fikk ansvar for å distribuere ut lørdagsavisene, er det mange husstander som ikke lenger mottar disse.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I tråd med oppdraget fra Stortinget om å sørge for avisdistribusjon på steder der det ikke eksisterte avisbudnett, har det vært avholdt en anbudskonkurranse. Konkurransen omfattet utdeling av lørdagsaviser i abonnement i de deler av Norge der avisene ikke hadde et avisbudnett (basert på opplysninger fra avisenes egne budselskaper). Det ble inngått en tjenestekonsesjonskontrakt med Kvikkas AS. Kontrakten ville hatt samme omfang uansett hvilket selskap som hadde fått kontrakten.
Kvikkas har i kontrakten forpliktet seg til å sørge for avisdistribusjon til adresser innenfor dekningsområdet. Kontrakten med vedlegg angir også betingelser for innlevering av aviser til Kvikkas (sted, tidsfrist). Alle aviseksemplar som blir innlevert i henhold til innleveringsfrist og -sted skal utleveres innen lørdag klokken 17. I anbudskonkurransen ble det også stilt krav om at aviser skulle innleveres på regionalt nivå og at tilbudet skulle inneholde minst 9 regionale innleveringspunkt. Kvikkas' tilbud omfattet ett innleveringspunkt i hvert fylke og tok utgangspunkt i Postens innleveringsfrister. Disse fristene har i ettertid blitt tilpasset avisenes behov etter en dialog med avisbransjen.
I løpet av høsten 2016 har departementet hatt utstrakt korrespondanse og telefonsamtaler, og avholdt mange møter med både Kvikkas og avisbransjen, for å arbeide for at flest mulig skal få lørdagsavisen sin.
Vi får jevnlige rapporter om utviklingen fra både Kvikkas og avisbransjen, og vi ser at begge parter har oppstartsproblemer. Rapportene fra Kvikkas viser en klar forbedring av leveringskvaliteten. Den fjerde lørdagen med distribusjon rapporteres det om i overkant av 97 % leveringspresisjon på avisene som selskapets bud mottok på landsbasis (nær 100 % i Nord-Norge og i overkant av 96 % i Sør-Norge). Det er en forbedring på om lag 13 prosentpoeng fra første lørdag.
Avtalen med Kvikkas skal vare i to år. Departementet mener at Kvikkas nå skal bruke alle sine ressurser til å gjøre leveringskvaliteten enda bedre. Departementet følger saken nøye. I tillegg til skriftlige rapporter fra Kvikkas hver uke og kontakt med Kvikkas flere ganger i uken, er det en løpende dialog mellom departementet, Kvikkas og avisbransjen.