Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:306 (2016-2017)
Innlevert: 25.11.2016
Sendt: 28.11.2016
Besvart: 05.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Ifølge Meld. St. 31 (2015-2016) - Postsektoren i endring er helseforetakenes innkjøpsservice i gang med å forberede nasjonal anskaffelse av budtjenester for å erstatte bortfall av A-post.
Vil helse- og omsorgsministeren åpne for at også private laboratorier kan benytte den nye budtjenesten når den er etablert?

Begrunnelse

I Norge finnes flere medisinske laboratorier som vil møte utfordringer når A-post forsvinner. Fürst, Norges største laboratorie, er et av dem.
Hver dag mottar dette laboratoriet over 10.000 biologiske prøver. Minst 10 % ankommer via A-post med Posten Norge, dvs. omlag 1000 prøver daglig. Minst 350 legekontor i Norge sender prøver med A-post til Fürst 3-5 dager i uken, og over 1000 legekontor sender prøver med A-post mindre hyppig enn dette. Biologiske prøver, som for eksempel blodprøver, har kort holdbarhet fra pasienten avgir prøve til den må håndteres av et laboratorie. Bortfall av lørdagspost har medført at en rekke prøver ikke kan sendes fra legekontor på fredager, med de konsekvenser dette kan få for pasienter. Private laboratorier analyserer om lag halvparten av alle pasientprøver i primærhelsetjenesten på oppdrag fra det offentlige. For mange av prøvene er det viktig at de ankommer laboratoriet dagen etter prøvetaking for å sikre korrekte analysesvar.
Bortfall av A-post vil medføre at Posten ikke kan ha noen stor rolle i transport av pasientprøver. Dette fordi 2-3 dagers leveringstid vil redusere kvaliteten på de biologiske prøvene. For å sikre pasientene et godt kvalitetssikret tilbud, uavhengig av hvilket fastlege-kontor som benyttes, må det settes av ressurser for å etablere en forsvarlig transportordning når A-post forsvinner.
Fürst har i dag en veletablert bud/hentetjeneste via «Transportsentralen» hos ca. 875 legekontor. Men mange av de legekontor som ikke har bud/hentetjeneste ligger utenfor sentrale strøk og etablering av hentetjeneste her vil være svært kostbart.
Når det gjelder de ulike sykehuslaboratorier vil pasientprøver til disse i all hovedsak sendes via A-post, kun noen få store sykehus som har tilbud om hentetjeneste til legekontorene i dag. En ny offentlig kjøpt budtjeneste vil være helt avgjørende når A-posten avvikles. Det ville vært svært positivt om den nye offentlig kjøpte budtjenesten også åpner for at private laboratorier kan bruke den.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helseforetakenes innkjøpsorganisasjon (HINAS) er nå innlemmet i det nye foretaket Sykehusinnkjøp HF. Sykehusinnkjøp HF har opplyst om at de for tiden arbeider med en nasjonal anskaffelse av budtjenester for forsendelse av biologiske prøver. Anskaffelsen var i utgangspunktet ment å dekke opp behovet for transport for å erstatte bortfall av lørdagsombæringen av A-post. Når det ble klart at det også vurderes å slå sammen A- og B-poststrømmene til én felles strøm, ble anskaffelsesprosjektet stilt i bero inntil dette er avgjort. Ved omleggelse til en felles poststrøm med krav til to dagers fremsendingstid blir anskaffelsen av en annen karakter enn Sykehusinnkjøp HF først antok. De regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp HF vil i så fall sammen vurdere hvilken anskaffelsesstrategi som er best egnet.
Problemstillingen om hvorvidt private laboratorier skal kunne benytte budtjenesten er adressert i anskaffelsesprosjektet, uten at det er tatt endelig stilling til dette. Blant annet må det vurderes om tilgang til en slik budtjeneste vil kunne ha konkurransevridende effekter. Sykehusinnkjøp HF er imidlertid klar over problemstillingen og vil ta den med i fremtidige vurderinger.