Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:307 (2016-2017)
Innlevert: 28.11.2016
Sendt: 28.11.2016
Besvart: 05.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hva vil Helsedepartementet gjøre for at ambulansetjenesten ved Oslo universitetssykehus seksjon Ullensaker sikres en langsiktig leieavtale i oppgradert lokaler med Statsbygg?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har bedt Helse Sør-Øst RHF innhente en redegjørelse fra Oslo universitetssykehus HF. De opplyser følgende:

“Dagens helsestruktur bygger på nødvendig tilgang av de prehospitale tjenestene. Større forbruk av ambulansetjeneste må sees i sammenheng med nye behandlingsmetoder, sykehusenes effektivisering, pasientforventning og demografisk utvikling. For å sikre pasienten god og likeverdig tjeneste er en desentral utplassering av ambulanser viktig. OUS tenker helhetlig og fremtidsrettet rundt endringer i ambulansedriften, det kan innebære funksjonelle endringer/behov på stasjonene. OUS har i dagens struktur 15 ambulansestasjoner, en av disse er Tjernlia på Jessheim.
Stasjonens geografiske beliggenhet er god med tanke på pasientnærhet, infrastruktur og nåværende/fremtidig demografiutvikling. Selve bygget tilfredsstiller ikke lenger dagens og fremtidens krav i forhold til kapasitet, ivaretakelse av utstyr og HMS forhold. Bygget ble reist i 1981 til et annet formål og tekniske løsninger medfører høye driftskostnader. For å sikre tilfredsstillende drift er det i dag midlertidig plassert garderobebrakker og flyttbare garasjer. Leieavtalen med Statsbygg løper frem til 2022.
Sykehuset er i avsluttende dialog med Statsbygg for å avklare deres muligheter til å rehabilitere/bygge nytt på Tjernlia. Dersom dette ikke er mulig vil OUS gå videre og undersøke andre samarbeidspartnere som innehar tilgang på aktuelle tomter og utbyggingsmuligheter. Til eksempel har ambulansetjenesten nettopp flyttet inn i ny ambulansestasjon i Asker, kommunen er eier av tomt/bygg og Vegdekke har vært utbygger.”