Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:308 (2016-2017)
Innlevert: 28.11.2016
Sendt: 28.11.2016
Besvart: 06.12.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Nødvendig vedlikeholdsarbeid kan skape problem for togtrafikken, det ser vi både på grensa mot Sverige og i Bergen for tiden.
Hvilke initiativ vil statsråden ta for å sikre at vedlikeholdsarbeid skjer mer effektivt samtidig som godstrafikkens behov ivaretas, slik at SJ ikke trenger å legge ned sin hurtigtogsatsing mellom Oslo og Stockholm, og unngå at jernbanestasjonen i Bergen stenges i 8 måneder?

Begrunnelse

Hurtigtoget mellom Stockholm og Oslo er en stor suksess. Nå truer svenskene med å legge ned tilbudet på grunn av en konflikt med norske Jernbaneverket. Det svenske togselskapet SJ har hatt en kraftig økning i trafikken mellom de to skandinaviske hovedstedene siden de satte inn hurtigtoget X2000 på ruta i fjor høst. Nylig bestemte SJ seg for å øke fra tre til fem daglige turer. Men nå henger hele satsingen i en tynn tråd fra 2018, pga. nødvendig vedlikeholdsarbeid på norsk side.
I Bergen foreslår et konsulentselskap å stenge jernbanestasjonen i 8 måneder for vedlikeholdsarbeid. Planen er å tilby passasjerene buss fra Bergen til Arna i stedet. Dette er en dårlig løsning som sannsynligvis vil bidra til å øke flytrafikken.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Størsteparten av årsaken til innstilte og forsinkede tog skyldes feil ved infrastrukturen. Regjeringen har derfor hatt høyt fokus på å redusere det store vedlikeholdsetterslepet på jernbanen ved å øke bevilgningene til Jernbaneverkets arbeid med fornying. Etter lange perioder hvor vedlikeholdsetterslepet på jernbanen har økt, så blir etterslepet redusert under dagens regjering og stortingsflertall. I 2016 er det bevilget nærmere 8,8 mrd. kr til drift og vedlikehold av jernbanen. Av dette er om lag 5,5 mrd. kr. satt av til vedlikehold, som innebærer en økning på ca. 1,5 mrd. kr, eller 37,5 pst. fra tilsvarende budsjett i 2015. Dette gir et kraftig økt aktivitetsnivå innen alle typer jernbanevedlikehold, og særlig innen fornying. Etterslepet i fornyingen reduseres med om lag 1,1 mrd. kr i 2016.
Det høye aktivitetsnivået knyttet til vedlikehold gir noen utfordringer knyttet til fremføringen av tog. Spesielt gjelder dette Kongsvingerbanen, som har en høy trafikk gjennom hele døgnet. Jernbaneverket legger opp til å gjennomføre planlagte arbeider på Kongsvingerbanen i henhold til de forutsetningene som tidligere er meddelt. For at SJ skulle kunne starte opp sin satsing på hurtigtog mellom Stockholm og Oslo, ble arbeidene forskjøvet to år i tid. SJ har hele tiden vært forberedt på at arbeidene planlegges gjennomført fra 2018. Fornyingen på Kongsvingerbanen må gjennomføres, og jeg er klar over at stengningsperioden vil innebære store konsekvenser for togselskapene uansett når den blir gjennomført.
Jeg er kjent med at Jernbaneverket er i dialog med SJ om stengningsperioden. SJ har presentert sin alternative arbeidsmodell for Kongsvingerbanen for Jernbaneverket. Jernbaneverket skal 19. desember i år redegjøre for valgt arbeidsmodell for SJ. Jeg er opptatt av at de ulemper vedlikeholdsarbeidet medfører for togkundene skal bli minst mulig, og at vi i prioriteringene tar hensyn til hvordan endringer i transportmønster kan slå ut for reisepreferansene til kundene. Vi ønsker i minst mulig grad bidra til at dagens togkunder må velge bil eller lastebil som alternativ.