Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:310 (2016-2017)
Innlevert: 28.11.2016
Sendt: 28.11.2016
Besvart: 05.12.2016 av utenriksminister Børge Brende

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Flere menneskerettighetsorganisasjoner, inkludert Raftoprisvinner Yanar Mohamed, uttrykker bekymring for at kvinnene som blir seksuelt utnyttet under IS' kontroll i Mosul vil bli utsatt for æresdrap dersom de ikke får beskyttelse når IS drives ut. Irakiske organisasjoner er klare til å opprette shelters i Mosul for kvinnene, men de mangler tillatelse fra irakiske myndigheter og økonomiske midler.
Hva vil utenriksministeren gjøre for å berge sikkerheten til disse kvinnene i Mosul?

Begrunnelse

Norge deltar som en del av koalisjonen mot IS i Irak. Militært bidrar vi med styrker som trener kurdiske Peshmerga, som blant annet bidrar i kampen om å frigjøre Mosul. Det er dokumentert at mange kvinner blir utnyttet, nærmest som seksuelle slaver, under IS' kontroll. Disse kvinnene står i fare for å bli utsatt for overgrep, og i verste fall æresdrap, etter at områdene er frigjort fra IS. Raftoprisvinner Yanar Mohameds organisasjon estimerer at det er snakk om minst 10 000 kvinner som står i fare for dette i Mosul. For å beskytte disse kvinnene, må det være på plass en strategi før byen er frigjort. Det vil være for sent å begynne planleggingen av dette etter at IS er drevet ut. Irakiske sivilsamfunnsorganisasjoner har klare planer for hvordan kvinnene kan beskyttes i shelters i den akutte fasen når byen er blitt frigjort, men de trenger at det internasjonale samfunnet gir midler til dette og at de presser irakiske myndigheter til å tillate at slike shelters opprettes og garanterer for sikkerheten deres.

Norge har et ansvar for å følge opp sikkerheten til disse kvinnene. Kvinner ed og sikkerhet er en prioritet for regjeringen.

Norge har et ansvar som en del av koalisjonen som bekjemper IS i Mosul. I tillegg er støtte til dette formålet også i tråd med Stortingets vedtak 492 som del av Representantforslag om tiltak for kvinner på flukt som sier:

"Stortinget ber regjeringen prioritere forebygging av kjønnsbasert vold ved humanitær innsats i Syria og nærområdene, ved krav om tiltak for å ivareta sikkerheten til utsatte grupper, herunder forebygging av seksuell trakassering."

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: I over to år har sivilbefolkningen i Mosul levd under ISILs terrorvelde. Barn, kvinner og menn utsettes for grusomme overgrep. Vi har en plikt og et moralsk ansvar for å bekjempe ekstremister og beskytte deres ofre. Med støtte fra den internasjonale koalisjonen har irakiske styrker begynt kampen for å drive gruppen ut av Mosul, som er gruppens hovedsete i Irak.

Vi har tatt opp med irakiske myndigheter vår bekymring for ISILs ofre for seksualisert vold i Mosul, og understreket at disse må beskyttes mot represalier når byen frigjøres. Dette budskapet vil vi gjenta i tiden fremover.

Norge er en av de største giverne til FNs arbeid for stabilisering av frigjorte områder i Irak. Integrering av kjønnsperspektiv og rettigheter er tverrgående prioriteringer i FNs arbeid.

Det er viktig at helsetjenestene til ofre for kjønnsbasert og seksuell vold i Irak bygges ut og standardiseres. Vi støtter derfor et program for dette formål i regi av FN-organisasjonene UNFPA og UNICEF med 14 millioner i år. Deler av støtten går direkte til førstelinjerespons for internt fordrevne fra Mosul.

Totalt gir Norge i år mer enn 50 millioner kroner til utvalgte organisasjoner som arbeider med ofre for seksualisert og kjønnsbasert vold i Irak og Syria.

Norge har gjennom flere år støttet prosjekter drevet av lokale kvinneorganisasjoner i Irak. Organisasjonene driver både støttesentre for voldsutsatte kvinner og pådriverarbeid overfor landets myndigheter.

I nysalderingsprosessen har regjeringen foreslått å gi to millioner kroner til Raftoprisvinner Yanar Mohammeds arbeid for kvinner rammet av konflikt i Irak, med særlig fokus på områder frigjort fra ISIL. Yanar Mohammed har påpekt at hennes organisasjon har kapasitet til å opprette flere krisesentre for kvinner i Mosul, men de trenger hjelp til dette. Norge bistår nå med å etablere kontakt med relevante FN-organisasjoner og andre som vil kunne bistå.

Kjønnsperspektivet står sentralt i regjeringens arbeid mot terrorisme og voldelig ekstremisme, og vi har vært en pådriver for å få dette satt på den internasjonale dagsordenen. Norge bidro i fjor til etableringen av kvinnealliansen mot voldelig ekstremisme, og vi har inngått en ny avtale til støtte for deres virksomhet. Alliansen består av kvinnelige fredsarbeidere som har vært utsatt for voldelig ekstremisme. Disse kommer fra 29 land, deriblant Irak. Alliansen tilbyr nettverk, erfaringsdeling og moralsk og praktisk støtte.

Mange av ISILs ofre for seksualisert og kjønnsbasert vold tilhører sårbare minoriteter som jesidier og kristne. Gjennom Utenriksdepartementets minoritetsprosjekt arbeider vi med internasjonale partnere for å løfte bevisstheten om disse gruppenes sårbare situasjon og nødvendigheten av å legge et minoritetsperspektiv til grunn for internasjonal nødhjelp og annen bistand.