Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:312 (2016-2017)
Innlevert: 28.11.2016
Sendt: 28.11.2016
Besvart: 06.12.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Har statsråden gjort nok for at kommunene skal kunne innføre lavutslippssoner alt fra denne vinteren?

Begrunnelse

Statsråden har lenge vært kjent med byenes ønske om å kunne innføre lavutslippssoner, men prosessen har gått tregt. Det er godt kjent at lavutslippssoner er et effektivt tiltak for å få ned luftforurensningen, og lavutslippssoner er implementert med suksess i mange europeiske byer. Det bør derfor være en smal sak for departementet å finne en modell som fungerer også i Norge. Statsråden viser gjentatte ganger til at byene må bruke de verktøyene de har tilgjengelig for å få ned luftforurensningen. Det må de, men jo flere tiltak som kan iverksettes og som kan virke sammen, desto bedre luftkvalitet vil vi oppnå. Lavutslippssoner er dessuten blant de mest effektive tiltakene vi kan innføre.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Samferdselsdepartementet sendte sitt forslag til sentral forskrift om lavutslippssoner for biler på høring 24. juni til 22. august 2016 og det kom inn mer enn 30 innspill. Arbeidet med lavutslippssoner er en prioritert oppgave i departementet og i etterkant av høringen har jeg revidert forslaget til forskrift. Den reviderte forskriften inneholder endringer av en slik karakter at det utløste krav til ny høring, jfr. utredningsinstruksen, med høringsfrist 9. desember 2016.
Stortingets lovvedtak av vegtrafikkloven § 13, nytt åttende ledd, trådte i kraft 3. juni 2016 og jeg sikter mot at forskriften skal tre i kraft fra 1.1.2017, med mindre det også i denne høringsrunden kommer innspill som krever videre etterarbeid. Jeg har ved hvert steg i prosessen vært tydelig på at det haster å få et rettslig grunnlag for kommunene, men ber om forståelse for at prosessen med forskriftsarbeid er tidkrevende, spesielt når dette er en forskrift som nå kan omfatte alle biler. Det er derfor spesielt viktig å sørge for at flest mulig får muligheten til å uttale seg, jfr. forvaltningslovens krav om at en sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak.
Jeg benytter også denne anledningen til å vise til at vegtrafikkloven allerede gir muligheter for å innføre piggdekkgebyr, forbudsbaserte lavutslippssoner og miljøfartsgrenser (som Statens vegvesen Region Øst har innført i Oslo denne vintersesongen). Videre vil jeg vise til at vegloven gir hjemmel til å innføre såkalte "beredskapstakster" i bompengeringer ved fare for eller ved akutt luftforurensning. Departementet har helt nylig mottatt en søknad fra Oslo og Akershus om å få fastsatt en slik beredskapstakst-forskrift. Videre vil jeg nevne at det også arbeides med å innføre en mulighet for permanente miljødifferensierte bompenger, jfr. forslag til lovendring som er sendt på offentlig høring. Jeg nevner disse verktøyene for å vise det handlingsrom som kommunene allerede har i dag, og Regjeringens initiativ på dette området.