Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:315 (2016-2017)
Innlevert: 29.11.2016
Sendt: 29.11.2016
Besvart: 09.12.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Ifølge Statens vegvesens hjemmeside, vegvesen.no, skal det "bygges et nytt løp i Oslofjordtunnelen som skal gå parallelt med eksisterende tunnelløp" og det "tas sikte på at arbeidet kan starte i løpet av 2017."
Når i 2017 er det planlagt oppstart av arbeidet?

Begrunnelse

Følgende er hentet fra Statens vegvesens hjemmeside, vegvesen.no:

"Nytt løp i Oslofjordtunnelen

Det skal bygges et nytt løp i Oslofjordtunnelen som skal gå parallelt med eksisterende tunnelløp.
Det skal bygges flere tverrforbindelser mellom løpene, med ca. 250 meters mellomrom. Tverrforbindelsene gjør at det ene løpet kan brukes som rømning ved hendelser i det andre løpet. Rømningsmulighetene må ivareta krav til universell utforming og gi god fremkommelighet. Det tas sikte på at arbeidet kan starte i løpet av 2017.

Et nytt løp i Oslofjordtunnelen gir:

- vesentlig bedre trafikksikkerhet
- sikker og fremtidsrettet løsning med god kapasitet
- rømningsveger ut i dagen dersom en hendelse oppstår
- forutsigbarhet for trafikantene

Oslofjordtunnelen er delvis en undersjøisk vegtunnel under Oslofjorden mellom fylkene Akershus og Buskerud."

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Rv 23 Oslofjordforbindelsen ble vedtatt bygget ut i Stortingsproposisjon 87 (1995-1996). Det ble da forutsatt at Oslofjordforbindelsen skulle bygges ut i to trinn i takt med trafikkutviklingen. Det første trinnet ble åpnet i 2000, og omfattet bl.a. Oslofjordtunnelen. Trinn 2 skulle være et nytt tunnelløp som supplering til det første tunnelløpet. Det er en beskrivelse av det tidligere planlagte trinn 2 som representanten Myrli har funnet på Statens vegvesens hjemmeside.
Det er i etterkant av dette gjennomført en KVU/KS1 for kryssing av Oslofjorden, der oppgaven har vært å analysere og vurdere alternative løsninger for utvikling av transporttilbudet over Oslofjorden. Forbindelser ved Drøbak har inngått i disse analysene.
For å få bedre grunnlag for å vurdere utbyggingen av rv 23 Oslofjordforbindelsen har Samferdselsdepartementet i mai 2016 bedt Statens vegvesen om en tilleggsutredning for denne forbindelsen. Departementet har nylig mottatt utredningen.
I utredningen er tre alternative muligheter analysert: nytt tunnelløp ved eksisterende tunnel, bru via Håøya og ny undersjøisk tunnel via Håøya. Statens vegvesen mener at valget bør stå mellom bru eller nytt tunnelløp parallelt med eksisterende tunnel. I utredningen rangeres utbygging av ny bru via Håøya høyest.
Saken er til behandling, og det er for tidlig å si når det vil foreligge en beslutning.