Skriftlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:318 (2016-2017)
Innlevert: 29.11.2016
Sendt: 30.11.2016
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 06.12.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Per Rune Henriksen (A)

Spørsmål

Per Rune Henriksen (A): Mener statsråden at Norges ansvar for forvaltning av den europeiske villreinstammen og dens behov for tilgang til beiteområder er tilfredsstillende når store villreinflokker ikke får tilgang til beiteområder fordi de ikke kan krysse rv 7?

Begrunnelse

Rundt 1500 reinsdyr som prøvde å krysse riksvei 7 over Hardangervidda forrige helg ble skremt vekk av biler, folk, brøyteutstyr og løse hunder kan NRK Hordaland fortelle. SNO opplyser at det ikke er aktiv overvåking av villreinen før 1. desember og at de derfor ikke har oversikt over situasjonen.
Det er bred enighet om at RV7 og menneskelig aktivitet i tilknytning til veien utgjør en barriere som utestenger villreinen fra rundt 20 % av deres naturlige beiteområde. Villreinfaglig ekspertise har anbefalt at RV7 over Hardangervidda legges i lang tunnel for å gi villreinen tilstrekkelige krysningsmuligheter og dermed tilgang til beiteområder. I KVU for RV7 over Hardangervidda anbefaler Statens vegvesen at det heller bygges kort tunnel, noe som Vegvesenet selv sier vil ha liten effekt for villreinen om man ikke også følger opp med begrensinger på tilgjengelighet. Nå viser det seg altså at overvåking av veien med tanke på villrein ikke fungerer ettersom tusenvis av villrein skremmes fra å krysse veien.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det ble i 2006 etablert et driftsopplegg for midlertidig stenging av rv 7, som skal ta hensyn til villreinens trekkbehov på tvers av vegen. Ordningen innebærer en kombinasjon av elektronisk og manuell overvåkning av dyrene. Rv 7 stenges dersom det oppstår en konkret situasjon hvor vegens barriereeffekt kan påvirke villreinens trekk. Siden 2006 har dette skjedd to ganger. Ordningen ble etablert for å balansere hensynet til samfunnets transportbehov og villreinens velferd, særlig med hensyn til deres beitebehov.
Statens vegvesen dekker kostnaden for radiomerking av villrein slik at myndighetene ser hvor villreinen trekker uten å forstyrre dem. Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning bistår Statens vegvesen i denne oppgaven. Hver vinter setter forskerne radiosendere på nye rein slik at inntil 20 simler kan spores kontinuerlig. Levetiden på en radiosender er 2-4 år. Denne typen merking er regulert av forskrift om bruk av forsøksdyr. Mattilsynet stiller strenge krav til at dyrene blir fulgt opp på en forsvarlig måte.
Når villrein trekker inn mot rv 7, skal Miljødirektoratet gi et faglig råd til Statens vegvesen om vegen bør stenges eller ikke. Vurderingen skal ta hensyn til både villreinens trekk- og beitebehov og lokale og regionale samferdselsbehov. Det er først når en situasjon betraktes som alvorlig for villreinens velferd, at miljømyndighetene vurderer å anbefale at vegen stenges midlertidig. Det er i hovedsak etter nyttår at reinsdyra møter en vanskelig beitesituasjon. Dagens ordning sier at vegen, så sant det er teknisk mulig, skal være åpen og normalt ikke stenges på grunn av villrein i perioden fra 1. mai til 1. desember, samt i julehelg og vinter- og påskeferie.
På grunnlag av Statens vegvesens utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet besluttet Samferdselsdepartementet i desember 2015 å prioritere E134 over Haukeli som en hovedvegforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet. For å analysere om den andre hovedvegforbindelsen skal gå over Hardangervidda eller Hemsedal, fikk Statens vegvesen i oppdrag å lage en konseptvalgutredning (KVU) for strekningen Gol – Voss. I rapporten som ble presentert 1. september 2016, anbefaler Statens vegvesen at rv 52 over Hemsedal blir den andre hovedvegforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet.
Det pågår nå KS1 av KVU for strekningen Gol – Voss. Jeg tar sikte på at videre strategi for utvikling av vegforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet blir presentert i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2018-2029 som skal legges fram våren 2017. Hensynet til villrein vil inngå i vurderingene.