Skriftlig spørsmål fra Lasse Nordmelan Juliussen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:325 (2016-2017)
Innlevert: 01.12.2016
Sendt: 01.12.2016
Besvart: 08.12.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Lasse Nordmelan Juliussen (A)

Spørsmål

Lasse Nordmelan Juliussen (A): Reiselivsbedrifter i Hedmark og landet for øvrig har fått gjentatte lovnader om bedre muligheter for skilting langs vei til attraksjoner og besøksmål.
Kan reiselivsaktørene vente seg en snarlig avklaring med forbedring og forenkling av dagens situasjon, i tråd med de lovnader som er gitt, og kan statsråden garantere for at reglene håndheves likt fra fylke til fylke?

Begrunnelse

I avisa Glåmdalen kan vi 1. desember lese om Magnor Glassverk, som selv etter å ha fått forsikringer før sommeren om lemping på regelverket for skilting til attraksjoner, nå har fått avslag fra Statens vegvesen på sin søknad om å sette opp skilt langs riksveg 2. Bedriften anslår selv at med bedre skilting for å fange opp gjennomfartstrafikken, kan besøket økes fra 170.000 årlig og opp mot 300.000. Dette vil være svært viktig for en hjørnesteinsbedrift i reiselivet i Sør-Hedmark. Flere andre bedrifter har også rapportert om lignende problemer, og NHO reiseliv og partnerskap for opplevelsesnæringene i Hedmark er blant aktørene som har bedt om regelendringer. Det er også pekt på utfordringer knyttet til ulik håndheving av regelverk fra fylke til fylke.
Ingen aktører er interessert i noe frislipp, men nøytrale, informative skilter som opplyser bilister om nærliggende attraksjoner og besøksmål vil kunne gi et løft for en viktig næring.
Reiselivsbedriftene i Hedmark opplever å ha fått gjentatte forsikringer om at situasjonen vil bedre seg, men fortsatt får vi saker som nevnte Glåmdalen-oppslag i dag.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Skilting langs veien skal sikre at reisende lettere finner frem til relevant tilbud langs veien. Slik serviceskilting og virksomhetsvisning kan ha stor betydning for lokalt næringsliv og turisme. Jeg har tidligere bedt Staten Vegvesen praktisere dagens regelverk mer liberalt, og samtidig gjøre endringer i regelverket. La meg samtidig understreke at skiltingen som staten setter opp ikke skal ha som primært formål å drive markedsføring av ulike bedrifter.
Skiltnormalen, med retningslinjer for bruk av service- og virksomhetsskilt, herunder service- og virksomhetsvisning, ble revidert etter initiativ fra meg og gitt ut i ny utgave i oktober 2015. Formålet var og er å forenkle praktiseringen av skiltregelverket og å sikre en helhetlig og ensartet praktisering på landsbasis.
I arbeidet med 2015-utgaven var en rekke interesseorganisasjoner involvert, og det er gjort mange endringer i regelverket i tråd med ønskene fra disse. Flere bestemmelser som før var «begrensende», er endret eller tatt bort. Det er også gjort en rekke tiltak for å øke kompetansen hos skiltmyndigheten, spre informasjon om endringene og tilstrebe lik praksis landet over. Kontakt med eksterne interessenter er også vektlagt i de nye bestemmelsene.
Fellesbestemmelser og bestemmelser for det enkelte symbol er utformet slik at vurderingene skal være enklere, bedre og gi mer enhetlig praksis. Jeg legger til grunn at de nye reglene skal bidra til en tilfredsstillende og mer ensartet skiltpraksis, som i større grad er i tråd med reiselivets behov.
Jeg er kjent med at Magnor Glassverk AS har søkt Statens vegvesen om ytterligere skilting. Søknaden ble avslått i første instans, men er påklaget til Vegdirektoratet 1. desember 2016. Jeg finner det riktig først å avvente resultatet av denne klagebehandlingen.