Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:327 (2016-2017)
Innlevert: 01.12.2016
Sendt: 01.12.2016
Besvart: 05.12.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hva er grunnen til at statsråden i sine regnestykker gjengitt i svar på spørsmål 244 ikke inkluderer helt åpenbart sentrale elementer i det som omtales som kommunenes handlingsrom?

Begrunnelse

Det vises til svar på skriftlig spørsmål 244 besvart av Kommunal- og moderniseringsministeren 21.11.2016. Ettersom statsråden ikke svarte på en tilstrekkelig måte, stilles spørsmålet på nytt med følgende klargjørende premisser.
I Revidert nasjonalbudsjett for 2011, gjengitt på side 21 i kommuneproposisjonen for 2012, oppjusteres skatteanslaget, om dermed inntektsnivået, for kommunesektoren med 1,3 mrd. kroner. Spørsmålsstiller antar at statsråden erkjenner at dette påvirker den anslåtte inntektsveksten for 2012 som angis i nevnte proposisjon – ettersom nivået på veksten for 2012 beregnes fra anslått inntektsnivå i Revidert nasjonalbudsjett 2011.
I Revidert nasjonalbudsjett for 2012, gjengitt på side 17 i kommuneproposisjonen for 2013, oppjusteres skatteanslaget for kommunesektoren med 2,3 mrd. kroner. Spørsmålsstiller antar igjen at statsråden erkjenner at dette påvirker den anslåtte inntektsveksten for 2013 som angis i nevnte proposisjon – ettersom nivået på veksten for 2013 beregnes fra anslått inntektsnivå i Revidert nasjonalbudsjett 2012.
I Revidert nasjonalbudsjett for 2014, gjengitt på side 18 i kommuneproposisjonen for 2015, nedjusteres skatteanslaget for kommunesektoren med 1,2 mrd. kroner. Spørsmålsstiller antar igjen at statsråden erkjenner at dette påvirker den anslåtte inntektsveksten for 2015 som angis i nevnte proposisjon – ettersom nivået på veksten for 2015 beregnes fra anslått inntektsnivå i Revidert nasjonalbudsjett 2014.
Statsrådens svar på mitt forrige spørsmål krever at statsråden klargjør om han ser at disse eksemplene påvirker hans beregninger at det teoretiske økonomiske handlingsrommet i kommunene eller om statsråden anser opp- eller nedjustering av sektoren inntekter som uvesentlig for handlingsrommet.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Det framgår av mitt svar på spørsmål nr. 244 av 21.11.16 at framstillingen av handlingsrommet bygger på opplysninger gitt i Prop. 1 for de respektive år. Handlingsrommet er dermed et uttrykk for ulike regjeringers prioriteringer i de enkelte budsjettforslagene. Følgelig tas det ikke hensyn til endringer gjennom budsjettåret. Dersom beregningene skulle tatt hensyn til endringer i rammebetingelsene gjennom budsjettåret, måtte andre relevante forhold i tillegg til endringer i skatteanslaget inkluderes, først og fremst endringer i deflator og bevilgninger til kommunene.
I mitt svar på spørsmål nr. 244 redegjorde jeg også for den faktiske realveksten i kommunenes frie inntekter mellom 2009 og 2016. Vekstratene bygger på regnskapstall for årene 2009 til 2015 og siste tilgjengelige anslag for 2016. Den gjennomsnittlige oppgavekorrigerte realveksten for kommunene var 2,2 pst. i perioden 2013–2016, mens den for perioden 2009–2013 var 1,4 pst. Ser vi på realveksten per innbygger, var den i gjennomsnitt 1,1 pst. i perioden 2013–2016, mot 0,1 pst. i perioden 2009–2013. Tallene er publisert i Prop. 1 S (2016–2017) Kommunal- og moderniseringsdepartementet, tabell 3.1. I disse tallene er det tatt hensyn til endringer i skatteanslag, deflator og bevilgninger til kommunene gjennom året etter at Prop. 1 er framlagt.