Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:331 (2016-2017)
Innlevert: 01.12.2016
Sendt: 02.12.2016
Besvart: 07.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): I primærhelsemeldingen beskrives minst fire ulike modeller for primærhelseteam, mens i statsbudsjettet foreslås det kun en pilot. Kommunene er mangfoldige, primærhelse trenger et løft og behov for ulike gode løsninger for å kunne gi effektive og helhetlige grunnleggende helsetjenester til hele befolkningen.
Hvorfor har ministeren begrenset kreativiteten til kun utprøving av en pilot, og i hvilken grad har partene blitt involvert og lyttet til i utforming og videre gjennomføring av pilot for primærhelseteam?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er helt riktig som representanten Grung påpeker at det i Meld. St. 26 (2014-2015) Frem-tidens primærhelsetjeneste beskrives flere ulike modeller for primærhelseteam. Modellene som beskrives vil i ulik grad kreve endringer i regelverk for organisering og finansiering av tjenestetilbudet. De modellene som ikke krever endringer, ser jeg det som unødvendig å gjennomføre en pilot for å vurdere effekten av. Organisatoriske endringer av tjenestetilbudet i tråd med nevnte modeller står kommunene fritt til å gjøre allerede.
Den piloten som Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utrede innretning og gjennomføring av, er ikke begrenset til èn modell. Det vil kunne være rom for å prøve ut ulike modeller i den samme piloten. Dette er presisert i mandatet direktoratet har fått. Jeg vet at direktoratet i sitt arbeid med oppdraget har lagt opp til bred involvering av berørte aktører. Jeg er trygg på at direktoratet lytter til gode innspill som de får underveis.