Skriftlig spørsmål fra Tove-Lise Torve (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:336 (2016-2017)
Innlevert: 02.12.2016
Sendt: 02.12.2016
Besvart: 06.12.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Tove-Lise Torve (A)

Spørsmål

Tove-Lise Torve (A): Departementet har satt i gang en ekstern evaluering av anbudsprosessen og kvaliteten på tjenestetilbudet til brukerne etter regjeringens konkurranseutsetting av arbeidsmarkedstiltak i skjermet sektor. Sluttrapporten er ikke klar før våren 2018. Behovet for kunnskap om utviklingen, spesielt på kvalitetsiden, er stort. Det blir lenge å vente til våren 2018.
Vil statsråden ta initiativ til en delrapport som setter søkelys på NAVs og brukernes opplevde kvalitet på tjenestene?

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Nye avklarings- og oppfølgingstiltak ble iverksatt fra 1.1.2015. Endringen innebærer at tiltakene avklaring og avklaring i skjermet virksomhet slås sammen til ett anbudsbasert avklaringstiltak, og tiltakene oppfølging og arbeid med bistand slås sammen til ett anbudsbasert oppfølgingstiltak.
Arbeids- og sosialdepartementet har gitt Proba Samfunnsanalyse A/S i oppdrag å evaluere iverksettingen av nye anbudsbaserte avklarings- og oppfølgingstiltak. Hensikten med prosjektet er å undersøke om nye avklarings- og oppfølgingstiltak bidrar til et bedre og mer variert tjenestetilbud for brukerne, forenkling av tiltakssystemet og flere leverandører av tjenestene.
Det legges opp til en delrapport våren 2017 som omhandler planleggings- og iverksettingsfasen for anskaffelsene. Tidspunktet for sluttrapport er bl.a. basert på framdriftsplanen for anskaffelsene, og at tjenestene må ha virket i noe tid for å få et tilfredsstillende grunnlag for evaluering. I denne evalueringen intervjues leverandører og NAV-veiledere. Mange problemstillinger i iverksettingsfasen gjelder leverandørene, og de er derfor en viktig del av evalueringen. Ifølge evaluator gir dette opplegget en bedre mulighet til å sammenligne dagens anbudsbaserte tiltak med tidligere tiltak enn en brukerundersøkelse. Brukere har begrenset mulighet til å sammenligne deltakelse i disse tiltakene med hvordan tiltakene fungerte før de ble slått sammen og anskaffet.
Arbeids- og velferdsetaten gjennomfører imidlertid ulike brukerundersøkelser. Slike undersøkelser er et viktig supplement til implementerings- og effektevalueringer. Departementet vil også vurdere å innhente synspunkter på evalueringen, når den foreligger. Departementet gjennomfører også jevnlige effektevalueringer av arbeidsmarkedstiltak.