Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:341 (2016-2017)
Innlevert: 02.12.2016
Sendt: 05.12.2016
Besvart: 13.12.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Hvilke kriterier legges til grunn for beslutning om når på døgnet arbeidene på Kongsvingerbanen som skal iverksettes fra 2018 skal gjøres, herunder hvilke konsekvenser det får for både persontrafikk og godstrafikk om arbeidene gjøres på dagtid eller nattetid, og hva gjør statsråden for å sikre at arbeidene ikke fører til at hurtigtoget Oslo-Stockholm blir lagt ned?

Begrunnelse

Etter at hurtigtog ble satt inn og frekvensen økt fra to til tre daglige avganger på strekningen Oslo-Kongsvinger-Karlstad-Stockholm i 2015, har togtrafikken Oslo-Stockholm økt med 50 prosent, mens den på strekningen Oslo-Karlstad er doblet. Den gode utviklingen gjør at tilbudet utvides til fem daglige avganger fra 11. desember.
Dette framstår etter min mening som et godt eksempel på at en rent kommersiell satsing på flere avganger, kortere reisetid og bedre togprodukt gjør at langt flere reisende velger det mest miljøvennlige transportalternativet. Samtidig legges også grunnlaget for styrket regional utvikling som en følge av bedre kommunikasjoner over grensen.
Nå framkommer det imidlertid i den svenske avisen Dagens Nyheter 24. november og i NRK Hedmark og Oppland 25. november at dette hurtigtogtilbudet står i fare for å bli lagt ned fordi Jernbaneverket vil utføre arbeider på Kongsvingerbanen på dagtid i tre år fra 2018 (kl. 09-14). Dette vil blant annet gjøre det umulig å få fram morgentoget fra Stockholm til Oslo, i tillegg til at flere av de andre avgangene på ruta også er avhengig av å operere på den aktuelle banestrekningen i tidsrommet for de planlagte arbeidene.
I medieoppslagene uttrykker Jernbaneverket at en vil gjøre arbeidene på dagtid. Det framkommer imidlertid ikke hva konsekvensene er for henholdsvis person- og godstrafikken om en gjør arbeidene på den ene eller andre tida av døgnet, eller hvordan dette er utredet. Det synes også uklart om og i så fall hvordan den sterke økningen i persontrafikken er tillagt vekt. Det bes derfor redegjort for konsekvensene for både person- og godstrafikken avhengig av om arbeidene gjøres på dagtid eller nattetid, og det bes i denne forbindelse også opplyst hva statsråden gjør for å sikre at ikke hurtigtoget blir lagt ned.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: