Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:342 (2016-2017)
Innlevert: 02.12.2016
Sendt: 05.12.2016
Besvart: 09.12.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Me ber om at Statsråden utleverer all korrespondanse av relevans for denne saka?

Begrunnelse

Ovanfor VG, seier Statsråden at Justis- og beredskapsdepartementet den 3. mars 2016 fekk beskjed, via PST og Eurojust, om at Italienske myndigheiter trakk begjæringa om pågriping og fengsling, men at utleveringsbegjæringa stod ved lag. Vidare forklarer statsråden at departementet fyrst den 25. november 2016 fekk rede på at òg utleveringsbegjæringa var trukket attende, og at det heile er «ei misforståing».

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det fremgår ikke av spørsmålsteksten hva spørsmålet egentlig er, men slik jeg forstår det fremstår det mer som en oppfordring til å gi pressen innsyn i dokumenter i en konkret utleveringssak med Italia. Pressen har anledning til å begjære innsyn i dokumenter og slike innsynsbegjæringer behandles på vanlig måte. Jeg legger til grunn at spørreren ikke mener å omgå det etablerte systemet for behandling av innsynsbegjæringer ved å benytte Stortingets spørreinstitutt.
Dokumenter i saker om utlevering av lovbrytere er ofte unntatt offentlighet i medhold av offentlighetslovens regler, enten etter § 24 annet ledd annet punktum eller § 20 første ledd bokstav b. Når det gjelder dokumenter i den aktuelle saken har departementet i medhold av offentlighetsloven § 11 vurdert om det skal gis merinnsyn i flere av dokumentene. Det er foretatt en konkret interesseavveining, der det er vurdert at hensynet til offentlig innsyn i denne saken veier tyngre enn behovet for unntak. I vurderingen ble det lagt vekt på at dette er en sak av stor allmenn interesse og at opplysningene i all hovedsak allerede er offentlig kjent.
Det er således allerede gitt innsyn for de relevante dokumentene.